Limity zaangażowania – kontynuacja

– Wyjaśnienia wymagają więc pojęcia:

– Kapitał krótkoterminowy (dodatkowe pozycje bilansu banku) to suma:

– zysku rynkowego na wszystkich pozycjach pierwotnych wynikających z operacji zaliczonych do portfela handlowego, zrealizowanego w bieżącym okresie sprawozdawczym, pomniejszonego o znane obciążenia np. dywidendy,

– straty (-) zrealizowanej na wszystkich pozycjach zaliczanych do portfela bankowego, zrealizowanej w bieżącym okresie sprawozdawczym a nie ujętej w funduszach własnych,

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, op, cit., art. 128, ust. 3.

– zobowiązań z tytułu pożyczek podporządkowanych spełniających kryteria uchwały Komisji Nadzoru Bankowego9 wartości kapitału podmiotów zależnych (w przypadku gdy bank podlega nadzorowi skonsolidowanemu, a wartość kapitału podmiotu zależnego jest ujemna)

– aktywów niepiynnych (-) tj. aktywów trwałych banku oraz zapasów towarów nie ujętych w ryzyku cenowym.

Kapitał ten jest ustalany i wykorzystywany na pokrycie określonych ryzyk90 przez banki, których skala działalności handlowej jest znacząca

Całkowity wymóg kapitałowy jest sumą określonych ryzyk, którymi są dla banku o:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>