Limity zaangażowania

Banki są zobowiązane spełniać wymagania określone ustawą prawo bankowe w zakresie:

– 1) poziomu funduszy własnych, który nie powinien być niższy niż równowartość w złotych 5.000.000 euro na dzień sprawozdawczy (przeliczenie dokonywane jest według średniego kursu ogłaszanego w tym dniu przez Narodowy Bank Polski), z tym że wartość wkładów niepieniężnych nie może przekroczyć 15% funduszy zasadniczych banku

Natomiast banki spółdzielcze powinny od 1 stycznia 2002 roku posiadać kapitały własne co najmniej w równowartości 300.000 euro, a banki zrzeszające na poziomie równowartości 10.000.000 euro

– 2) utrzymania, na poziomie nie niższym niż suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka prowadzonej działalności, sumy funduszy własnych oraz dodatkowych pozycji bilansu banku określonych przez Komisję Nadzoru Bankowego, pomniejszoną o kwotę przekroczenia progu koncentracji kapitałowej czyli większej z liczb:

sumy kwot, o które poszczególne znaczne pakiety akcji lub udziałów przekraczają 15% funduszy własnych banku,

kwota, o którą suma znacznych pakietów akcji lub udziałów przekracza 60% funduszy własnych banku nie dotyczy to jednak zaangażowania w określone ustawą instytucje”8.

– 3) współczynnika wypłacalności, który powinien wynosić co najmniej 8%, a dla banku rozpoczynającego działalność operacyjną co najmniej 15% w pierwszym roku jej wykonywania, natomiast w drugim roku co najmniej 12%. Współczynnik wypłacalności jest ustalany jako iloraz funduszy własnych powiększonych o kapitał krótkoterminowy i pomniejszonych o kwotę przekroczenia progu koncentracji kapitałowej do całkowitego wymogu kapitałowego pomnożonego przez 12,5.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>