LOKATY

Szczególne zasady sporządzania sprawozdań finansowych zakładu ubezpie- eń zostały określone w rozdziale 5 rozporządzenia w sprawie zasad rachun- owości.

Porównanie budowy bilansu zakładów ubezpieczeń z bilansem powszechnie obowiązującym podmioty gospodarcze wykazuje zasadnicze różnice w jego częściach składowych i miejscu wykazywania składników aktywów i pasywów. Szczególnej uwagi wymagają pozycje poniżej omówione.

Lokaty wykazywane są w pozycji B i C aktywów, z tym, że pozycję C wypełniają tylko zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w dziale ubezpieczeń na życie.

– W pozycji B. I aktywów – „nieruchomości” ujmuje się tę część gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów, budynków i budowli która jest utrzymywana dla uzyskania korzyści ekonomicznych (patrz podrozdz. pkt 13. opracowania).

W tej pozycji należy ujmować również nakłady na inwestycje budowlane, które zgodnie z zamierzeniem zakładu będą stanowiły lokaty.

– 2. W pozycji B. III. 2 aktywów – „dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu” ujmuje się papiery wartościowe emitowane przez instytucje kredytowe, inne instytucje prywatne lub instytucje publicz ne, o zagwarantowanej stopie dochodu, niezależnie od tego, czy oprocentowa nie tychże papierów jest ustalone według stopy stałej czy zmiennej. W pozycj tej nie ujmuje się dłużnych papierów wartościowych oraz innych papieró wartościowych o stałej kwocie dochodu emitowanych przez jednostki powią zane. Papiery te wykazuje się w pozycji B. II. 2. aktywów bilansu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>