BILANS ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

– Aktywa

– A. Wartości niematerialne i prawne

– 1. Wartość firmy

– 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych

– B. Lokaty

– I. Nieruchomości

– 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu

– 2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

– 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji

– II. Lokaty w jednostkach powiązanych

– 1. Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych

– 2. Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki

– 3. Pozostałe lokaty

– III. Inne lokaty finansowe

– 1. Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych

– 2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu

– 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych

– 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie

– 5. Pozostałe pożyczki

– 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych

– 7. Pozostałe lokaty

– IV. Depozyty u cedentów

– C. Lokaty środków z tytułu ubezpieczeń na życie, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

– D. Należności

– I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich

– 1. Należności od ubezpieczających, w tym:

– 1.1. Od jednostek powiązanych

– 1.2. Od pozostałych jednostek

– 2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych, w tym:

– 2.1. Od jednostek powiązanych

– 2.2. Od pozostałych jednostek

– 3. Inne należności

– 3.1. Od jednostek powiązanych

– 3.2. Od pozostałych jednostek

– II. Należności z tytułu reasekuracji, w tym:

– 1. Od jednostek powiązanych

– 2. Od pozostałych jednostek

– III. Inne należności

– 1. Należności od budżetu

– 2. Pozostałe należności, w tym:

– 2.1. Od jednostek powiązanych

– 2.2. Od pozostałych jednostek

– E. Inne składniki aktywów

– I. Rzeczowe składniki aktywów

– II. Środki pieniężne

– III. Pozostałe składniki aktywów

– E Rozliczenia międzyokresowe

– I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

– II. Aktywowane koszty akwizycji

– III. Zarachowane odsetki i czynsze

– IV. Inne rozliczenia międzyokresowe

– Aktywa razem

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>