Metoda stworzona przez przyjęte zasady rachunkowości

– Uwzględniając przyjęte zasady rachunkowości należy określić metodę:

– 1) uznawania przychodów ze składek,

– 2) obciążania kosztami odszkodowań i świadczeń,

– 3) ustalania metod rozliczenia przychodów z lokat,

– 4) rozliczania kosztów akwizycji,

– 5) wyceny lokat (osobno dla każdej znaczącej pozycji lokat, jeśli są odmienne),

– 6) tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określonych w regulaminie tworzenia i rozwiązywania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zatwierdzonym i zaktualizowanym przez kierownika jednostki,

– 7) innych znaczących pozycji sprawozdania finansowego, np. tworzenia odpisu aktualizującego stan należności.

– Informacje dodatkowe do bilansu w odniesieniu do lokat:

– a) szczegółowy zakres zmian wartości poszczególnych rodzajów lokat, zawierający stan tych lokat na początek okresu sprawozdawczego, zwiększenia i zmniejszenia w okresie sprawozdawczym oraz stan na koniec okresu sprawozdawczego,

– b) wartość nabycia (koszt wytworzenia) lokat – w przypadku, gdy lokaty wykazywane są w bilansie wartości godziwej, wartość godziwą lokat – w przypadku, gdy lokaty wykazywane są w bilansie według wartości nabycia, w przypadku lokat, których wartość uległa częściowo umorzeniu także wartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych,

– c) przedstawić lokaty w podziale na lokaty długoterminowe i krótkoterminowe,

– d) przedstawić lokaty z wykazaniem waluty, jeżeli lokaty są dokonywane w walutach obcych,

– e) przedstawić lokaty w podziale na lokaty dopuszczone i nie dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym,

– f) wykazać osobno lokaty i instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska,

– g) wykazać osobno lokaty i instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane przez samorząd terytorialny lub związek tych jednostek lub miasto stołeczne Warszawa,

– h) przedstawić lokaty z terminem zapadalności w podziale na terminy zapadalności do 3 miesięcy (włącznie), od 3 miesięcy do 1 roku (włącznie), od 1 roku do 5 lat (włącznie) oraz powyżej 5 lat,

– i) wyszczególnić lokaty ujęte w pozycji „pozostałe lokaty”, jeżeli ich udział w lokatach ogółem zakładu ubezpieczeń przekracza 5%.

Informacje dodatkowe do bilansu w odniesieniu do depozytów u cedentów

W odniesieniu do depozytów u cedentów należy wykazać depozyty w walucie polskiej i w walutach obcych odpowiednio w podziale na depozyty:

– a) u cedentów będących jednostkami powiązanymi z zakładem ubezpieczeń,

– b) u pozostałych cedentów.

– 3. W odniesieniu do należności i zobowiązań w informacji dodatkowej do bilansu należy wykazać:

– a) wartość rezerw innych niż techniczno-ubezpieczeniowe według celu ich utworzenia, zmiany stanu tych rezerw w okresie sprawozdawczym (zmniejszenia i zwiększenia), ze wskazaniem tych, które korygują stan należności,

– b) podział należności i zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty do 3 miesięcy (włącznie), powyżej 3 miesięcy do 1 roku (włącznie), powyżej 1 roku do 5 lat (włącznie), ponad 5 lat,

– c) podział należności i zobowiązań według walut,

– d) wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku zakładu ubezpieczeń ze wskazaniem jego rodzaju,

– e) wartość zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę poręczeń i gwarancji pozaubezpieczeniowych.

– 4. W odniesieniu do innych składników aktywów należy wykazać:

– a) rodzaje rzeczowych składników aktywów w podziale na składniki własne i obce, zwiększenia i zmniejszenia w okresie sprawozdawczym – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia),

– b) wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym nie wykorzystywanych na własne potrzeby,

– c) zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>