Metody konsolidacji

Zgodnie z § 51 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości dane jednostki zależnej prowadzącej działalność ubezpieczeniową konsoliduje się metodą konsolidacji pełnej.

Dane jednostki współzależnej prowadzącej działalność ubezpieczeniową konsoliduje się metodą konsolidacji proporcjonalnej.

Jednostki pozostałe, nie prowadzące działalności ubezpieczeniowej wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą praw własności.

Zakłady ubezpieczeń objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, a w szczególności jednostki zależne i współzależne powinny stosować jednakowe metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości zakładu ubezpieczeń będącego jednostką dominującą.

Do zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostek powiązanych, w zakresie nie uregulowanym rozporządzeniem w sprawie zasad rachunkowości stosuje się odpowiednio zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U, Nr 152, poz. 1729).

Zakłady ubezpieczeń zobowiązane do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzają je za okresy roczne, realizując postanowienia ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z § 49 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości.

Zakłady ubezpieczeń dopuszczone do obrotu publicznego sporządzają sprawozdania skonsolidowane za okresy kwartalne, sprawozdanie półroczne i roczne.

Przekształcenie sprawozdania finansowego o nowelizacji ustawy o rachunkowości

– Regulacjami formalnymi dotyczącymi przekształcania sprawozdań finansowych są:

– komunikat Nr 17/DR/2001 Ministerstwa Finansów z dnia 5 października 2001 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 9, poz. 66) w sprawie sposobu wykazania niektórych danych w sprawozdaniu finansowym za rok 2002,

– omówione w rozdziale III podrozdz. 2 wytyczne Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie sprawozdawczości zakładów dopuszczonych do obrotu publicznego.

W pkt. 6 ww. komunikatu podano, że wyjaśnienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do {ppkt. b) sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń. Dostosowanie danych wykazanych w bilansie na dzień 31 grudnia 2001 r. do otwarcia ksiąg 2002 r. i odpowiednio wykazania w rubryce „za rok poprzedni” w bilansie sporządzanym za okresy sprawozdawcze roku 2002 obejmuje w szczególności:

– 1) przeniesienie z wartości niematerialnych i prawnych odpowiednio do lokat i środków trwałych:

– prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

– spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego,

– 2) przeniesienie z wartości niematerialnych i prawnych kosztów organizacji poniesionych przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej do pozycji rozliczeń międzyokresowych (długoterminowych),

– 3) przeniesienie z pozycji lokat do środków trwałych:

– gruntów,

– budynków i budowli,

– nakładów na środki trwałe w budowie przeznaczone na potrzeby własne zakładu ubezpieczeń,

– 4) przeniesienie z należności z tytułu reasekuracji – składki planowanej z reasekuracji czynnej oraz należności z tytułu prowizji i szkód do pozycji rozliczeń międzyokresowych czynnych,

– 5) wykazanie wszystkich tytułów należności w rozbiciu na należności:

– od jednostek powiązanych,

– od pozostałych jednostek,

– 6) wykazanie w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych odrębnie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych, tj. ujemnej przejściowej różnicy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

– 7) odrębne wykazanie w części D pasywów bilansu udziału reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wartość ujemna),

– 8) odrębne wykazanie rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników,

– 9) przeniesienie z zobowiązań z tytułu reasekuracji – planowanej prowizji z reasekuracji czynnej oraz zobowiązań reasekuracyjnych z tytułu składki do pozycji przychodów przyszłych okresów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>