Należne wpłaty na cele ochrony przeciwpożarowej

Obowiązek wpłat dokonywanych przez zakłady ubezpieczeń na cele ochrony przeciwpożarowej wynikają z zapisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725). Zgodnie z art. 38 ww. ustawy zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać 10% sumy wpływów (czyli składki zainkasowanej) uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na określone cele ochrony przeciwpożarowej. Z powyższej sumy po 50% otrzymują:

– Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

– Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 90a ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakłady ubezpieczeń, prowadzące działalność w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, w razie objęcia zakresem tego ubezpieczenia obszarów poza granicami kraju zrzeszają się w Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (PBUK). Przynależność tych zakładów do PBUK jest obowiązkowa.

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych ma osobowość prawną. Przedmiotem działalności PBUK jest w szczególności:

– wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych krajach,

– zawieranie umów z zagranicznymi biurami ubezpieczeń komunikacyjnych, o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych,

– organizowanie likwidacji lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez pojazdy z rejes- tracją zagraniczną, posiadające ważne dokumenty ubezpieczeniowe wystawione przez zagraniczne biura ubezpieczeń komunikacyjnych. Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych (poprzednio Polskie Biuro Zielonej Karty) należy do międzynarodowego systemu Zielonej Karty, do którego Polska została przyjęta w 1958 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>