Następny podsektor – opis

– Do podsektora tego zaliczamy:

– związki zawodowe,

– towarzystwa i stowarzyszenia zawodowe i naukowe,

– stowarzyszenia konsumentów,

– partie polityczne,

– kościoły i związki wyznaniowe,

– ochotniczą straż pożarną,

– fundusze i fundacje,

– kluby społeczne, kluby kultury, rekreacyjne i sportowe,

– wspólnoty mieszkaniowe,

– niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i szkoły niepubliczne, o ile prowadzone są przez fundacje, kościoły i inne podmioty zaliczane do instytucji niekomercyjnych,

– instytucje dobroczynne, organizacje humanitarnej pomocy finansowane z dobrowolnych transferów pieniężnych lub w naturze od innych jednostek instytucjonalnych,

– 2) w przypadku nierezydenta:

– a) przedsiębiorstwa – wszystkie nierezydenckie jednostki instytucjonalne posiadające osobowość prawną, będące producentami rynkowymi, których podstawową działalnością jest wytwarzanie wyrobów i usług niefinansowych, a także:

– przedsiębiorstwa i spółki państwowe,

– przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie,

– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające powyżej 9 osób,

– b) gospodarstwa domowe – osoby lub grupy osób będące konsumentami i/lub osoby lub grupy osób, które są producentami wyrobów i usług niefinansowych, przeznaczonych wyłącznie do własnego spożycia, a także:

– osoby fizyczne lub grupy osób będące przedsiębiorcami, zatrudniającymi do 9 osób włącznie nie posiadającymi osobowości prawnej), wytwarzające rynkowe wyroby i usługi finansowe i niefinansowe, o ile nie posiadają statusu przedsiębiorstwa,

– rolników indywidualnych,

– c) instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych – instytucje niekomercyjne nierezydenta, stanowiące odrębne jednostki prawne, działające na rzecz gospodarstw domowych, których podstawowe przychody, pomijając uzyskiwane są z okazjonalnej sprzedaży, stanowią dobrowolne wpłaty pieniężne lub wkłady w naturze od gospodarstw domowych, dotacje, instytucji rządowych i samorządowych oraz dochody z tytułu własności,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>