OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

– I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie

– II. Przychody z lokat

– 1. Przychody z lokat w nieruchomości

– 2. Przychody z lokat w jednostkach powiązanych

– 2.1. z udziałów i akcji

– 2.2. z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych

– 2.3. z pozostałych lokat

– 3. Przychody z innych lokat finansowych

– 3.1. z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych,

– 3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu

– 3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych

– 3.4. z pozostałych lokat

– 4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat

– 5. Wynik dodatni z realizacji lokat

– III. Niezrealizowane zyski z lokat

– IV. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie

– V. Koszty działalności lokacyjnej

– 1. Koszty utrzymania nieruchomości

– 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej

– 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat

– 4. Wynik ujemny z realizacji lokat

– VI. Niezrealizowane straty na lokatach

– VII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych

– VIII. Pozostałe przychody operacyjne

– IX. Pozostałe koszty operacyjne

– X. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

– XI. Zyski nadzwyczajne

– XII. Straty nadzwyczajne Xm. Zysk (strata) brutto

– XIV. Podatek dochodowy

– XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

– XVI. Zysk (strata) netto

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>