Ograniczenia stóp technicznych

Ograniczenia stóp technicznych zostały nałożone przepisem § 39 rozpo- ądzenia w sprawie zasad rachunkowości.

Stopy techniczne stosowane przez zakład ubezpieczeń nie mogą być wyże niż 60% średniej stopy zwrotu z 10-letnich obligacji emitowanych przez karb Państwa, z ostatnich 3 lat.

Stopy techniczne stosowane przez zakład ubezpieczeń mogą się różnić zależności od waluty, w której wyrażone jest zobowiązanie wynikające umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że nie stanowi więcej niż 60% śred- iej stopy zwrotu obligacji z ostatnich 3 lat, emitowanych przez państwo, którego walucie wyrażone zostało zobowiązanie.

Zgodnie z treścią ogłoszenia z dnia 25.03.2002 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Nr 1 poz. 1 stopy techniczne stosowane przez wszystkie zakłady ubezpieczeń od dnia 1 lipca 2002 r. nie mogą przewyższać 4,5%.

Jednocześnie pismem NA/410/41/1/AM/2002 z dnia 29 marca 2002 r. Prezes PUNU uznał za dopuszczalne stosowanie przez zakłady dotychczasowych stóp technicznych do dnia 30 czerwca 2002 r.

Zakłada się, że od dnia 1 stycznia 2006 r. stopa techniczna nie będzie wyższa niż 3%.

Wprowadzenie górnego limitu w zakresie ustalania stopy technicznej m spowodować zmniejszenie ryzyka zakładów ubezpieczeń do oferowania pro duktów, z których świadczenie nie mogłoby zostać zrealizowane w związk z przyjęciem przez zakład ubezpieczeń zbyt optymistycznych założeń.

Konieczność ustalania i potwierdzania wysokości rezerw przez aktuariusza

Aktuariusz jest osobą wykonującą czynności w dziedzinie matematyk' ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki.

Wymóg zgłaszania aktuariusza we wniosku o zezwolenie na prowadzeni działalności ubezpieczeniowej do ministra właściwego do spraw instytucj' finansowych został określony w art. 30 ust. 2 pkt 6 ustawy o działalność ubezpieczeniowej, a jego zmiana winna być zgłaszana do nadzoru ubezpieczę niowego zgodnie z art. 32 ust. 5 tej ustawy.

Obowiązki aktuariusza w zakresie obliczeń rezerw określiła ustawa o dzia łalności ubezpieczeniowej w art. 37a.

W zakładach prowadzących ubezpieczenia na życie (dział I) rezerwy tech niczno-ubezpieczeniowe mogą być obliczane wyłącznie przez aktuariusza.

W zakładach prowadzących ubezpieczenia majątkowe i osobowe (dział II rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, które są ustalane metodami matematyk ubezpieczeniowej muszą być potwierdzone opinią aktuariusza o ich prawidło wości. Opinia ta stanowi załącznik do sprawozdania finansowego.

W rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości w § 38 ustalono, ż obliczenia rezerw ubezpieczeń na życie mogą być dokonywane jedynie prze aktuariusza. Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na odtworzenie odpowiednich obliczeń potwierdzających pra widłowość przyjętych do sprawozdania finansowego wartości rezerw technicz no-ubezpieczeniowych. ozdziai 3

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>