Pasywa – opis

– I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego

– II. Zobowiązania wobec sektora finansowego

– 1. W rachunku bieżącym

– 2. Terminowe

– III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego

– 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:

– a) bieżące

– b) terminowe

– 2. Pozostałe, w tym:

– a) bieżące

– b) terminowe

– V. Zobowiązania wobec sektora budżetowego

– 1. Bieżące

– 2. Terminowe

– V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

– VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych

– VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania

– IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone

– 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

– 2. Ujemna wartość firmy

– 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone

– X. Rezerwy

– 1, Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

– 2. Pozostałe rezerwy

– XI. Zobowiązania podporządkowane

– XII. Kapitał (fundusz) podstawowy

– XIII. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

– XIV. Akcje własne (wielkość ujemna)

– XV. Kapitał (fundusz) zapasowy

– XVI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

– XVII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

– 1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego

– 2. Pozostałe

– XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

– XIX. Zysk (strata) netto

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>