Plan kont banku

Bank, będąc jednostką prowadzącą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, zobowiązany jest posiadać zakładowy plan kont.

Ze względu na obszerną sprawozdawczość sporządzaną przez bank, potrzebę ujednolicenia zasad grupowania operacji, a także różnorodność działalności wykonywanej przez banki, ustawodawca określił plan kont banku45. W rzeczywistości nie jest to plan kont lecz wykaz kont, który dopiero po uzupełnieniu komentarzem będzie pełnił rolę planu kont. W komentarzu tym powinny zostać określone zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości zasady:

– funkcjonowania poszczególnych kont,

– wyceny aktywów, pasywów, zobowiązań pozabilansowych, ustalania wyniku finansowego,

– tworzenia i prowadzenia kont pomocniczych.

We wzorcowym planie kont banków konta zostały zgrupowane w dziesięciu zespołach, opatrzonych symbolem cyfrowym i nazwą. Zespoły wzorcowego planu kont banków:

– 1. Zespół 0 – Aktywa trwałe

– 2. Zespół 1 – Operacje z udziałem środków pieniężnych i operacje z podmio tami finansowymi

– 3. Zespół 2 – Operacje z podmiotami niefinansowymi

– 4. Zespół 3 – Operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi

– 5. Zespół 4 – Papiery wartościowe

– 6. Zespół 5 – Operacje różne

– 7. Zespół 6 – Fundusze własne

– 8. Zespół 7 – Koszty i straty

– 9. Zespół 8 – Przychody i zyski

– 10. Zespół 9 – Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane.

Ustawodawca a plan kont bankowych

– Ustawodawca w znowelizowanym wzorcowym planie kont banków wprowadził zmiany:

” Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, op. cit., art. 26 ust. 3. s Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont banków, 152, poz. 1727.

– porządkujące ujęcie niektórych składników (np. zapasów przejętych za długi, należności pod obserwacją),

– dostosowujące nazewnictwo do ustawy o rachunkowości, przepisów wykonawczych do niej (m.in. w zakresie papierów wartościowych),

– uzupełniające braki występujące w poprzedniej wersji (np. rozliczenie z emitentami kart płatniczych),

– usuwające oznaczenia, na kolejnym znaku dla kont zespołu 1 i 2, ze względu na dostosowywanie klasyfikacji podsektorowej do potrzeb sprawozdawczości i wytycznych Europejskiego Banku Centralnego,

– wyodrębniające konta do ewidencji operacji instrumentami pochodnymi spekulacyjnymi łub zabezpieczającymi.

Wzorcowy plan kont banków stanowi załącznik. W oparcie o niego bank powinien opracować własny zakładowy plan kont, ustalając w nim jakie składniki podlegają ewidencji na danym koncie, w jakiej wartości oraz jakie są powiązania między kontami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>