Sprawozdawczość banku

– 10. informacje o stanie aktywów do zbycia, zawierające stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem podziału na poszczególne składniki majątku,

– 11. wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, przychodów przyszłych okresów oraz przychodów zastrzeżonych,

– 12. dane o strukturze własności kapitału podstawowego, w tym ilość, rodzaj i wartość nominalna akcji oraz wartość udziałów tworzących kapitał, z wyszczególnieniem akcjonariuszy lub udziałowców posiadający ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu,

– 13. dane o uprzywilejowaniu i ograniczeniu praw związanych z daną grupą akcji, w tym dotyczących podziału dywidend i zwrotu kapitału,

– 14. informacje o akcjach własnych będących w posiadaniu banku lub w posiadaniu jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych,

– 15. informacje o zobowiązaniach z tytułu zatwierdzonych do wypłaty dywidendy,

– 16. informacje w zakresie zobowiązań podporządkowanych powinny obejmować:

– 1) wartość poszczególnych pożyczek oraz waluty, w jakich zostały zaciągnięte,

– 2) warunki oprocentowania i terminy wymagalności pożyczek,

– 17. informacje o stanie i zmianach rezerw celowych, z podziałem na kategorie należności, powinny obejmować:

– 1) stan rezerw na początek roku obrotowego,

– 2) zwiększenia, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw,

– 3) stan rezerw na koniec roku obrotowego,

– 4) wymagany poziom rezerw celowych według stanu na koniec roku obrotowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli stan rezerw wykazany w pkt 3 nie osiągnął poziomu rezerw określonego w niniejszym punkcie, należy przedstawić szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie,

– 18. dane o rezerwach na przyszłe zobowiązania według rodzaju zobowiązań, z uwzględnieniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń i wykorzystania oraz stan na koniec roku obrotowego,

– 19. dane o stanie odpisów aktualizujących wartość aktywów (z wyłączeniem rezerw celowych) według rodzajów aktywów, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń i zmniejszeń oraz stanu na koniec roku obrotowego,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>