Podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych część 2

– Podsektor ten obejmuje:

– urzędy powiatowe, gminne,

– sejmiki samorządowe,

– samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego,

– publiczne szkoły podstawowe, a także publiczne szkoły ponadpodstawowe (z wyłączeniem specjalistycznych finansowanych z budżetu państwa), jeżeli zakładane są przez jednostki samorządu terytorialnego,

– zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz środki specjalne gromadzone przez jednostki samorządu terytorialnego,

– samorządowe instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej, służby, straże i inspekcje,

– samorządowe fundusze celowe,

– c) fundusze ubezpieczeń społecznych – obejmują wszystkie centralne i lokalne jednostki instytucjonalne, których podstawową działalnością jest zabezpieczenie świadczeń społecznych, o ile spełniają oba następujące kryteria:

– z mocy prawa lub na podstawie odpowiednich regulacji, określone grupy ludności są zobowiązane do uczestnictwa w planie (np. emerytalnym) lub do zapłaty składek,

– rząd jest odpowiedzialny za zarządzanie instytucją w odniesieniu do ustalania czy zatwierdzania wysokości składek i świadczeń,

– Do podsektora tego zaliczamy:

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze (Fundusz Alimentacyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Rezerwy Demograficznej, Fundusz Składkowy, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fudusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Administracyjny, Fundusz Motywacyjny, Fundusz Rezerwowy),

– kasy chorych,

Podsektor ten nie obejmuje instytucji nadzoru nad jednostkami działającymi w sferze ubezpieczeń społecznych, np. Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, które zaliczane są do podsektora instytucji rządowych szczebla centralnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>