Podstawowe czynnośći bankowe

Do podstawowej działalności banków ustawa zalicza gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych. Wykonując te operacje banki są obowiązane do stałego utrzymywania płynności płatniczej, polegającej na prowadzeniu działalności w sposób zapewniający wykonanie zobowiązań zgodnie z terminami ich płatności.

Wśród podstawowych czynności bankowych ustawa wymienia najważniejsze operacje rozliczeniowe są to: prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych.

Każdy bank może wykonywać także czynności zlecone przez inne banki, polegające na przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych.

Szerzej pisze na ten temat E. Kostro: Prawo bankowe, cz. I – Ustawy i komentarze.,.Zarządzanie i Bankowość”. Sp. z o.o. Warszawa 1993 oraz Prawo bankowe, cz. II – Przepisy wykonawcze, nowelizacje. Warszawa 1993. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz. U. nr 4, poz. 21).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>