Podstawowe definicje występujące w rachunkowości ubezpieczycieli

W ww. dyrektywie, jako wyjątek od zasad, w formie załącznika określono przepisy odnoszące się do towarzystwa Lloyd’s, ze względu na specyfikę działalności tego towarzystwa.

W artykule 70 dyrektywy ustalono zobowiązanie Państw Członkowskich do przyjęcia ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych (niezbędnych dla zapewnienia zgodności przepisów krajowych z dyrektywą) do dnia 1 stycznia 1994 r. oraz określono obowiązek ich stosowania od roku obrotowego 1995.

W założeniach dyrektywy stwierdzono między innymi: „zważywszy, że w świetle celu, jakim jest uzyskanie większej przejrzystości i harmonizacji, należy przewidzieć rewizję niektórych przepisów niniejszej dyrektywy po pięciu latach jej stosowania”.

Tryb ewentualnych zmian przepisów dyrektywy został określony w artykule 71. Dotychczas, dyrektywa ta nie uległa zmianie.

– Definicje nowo wprowadzone

Podstawowe definicje występujące w rachunkowości ubezpieczycieli zostały określone w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości.

Ze względu na brak jednolitej praktyki zakładów ubezpieczeń wprowadzono definicje kosztów likwidacji szkód, kosztów działalności lokacyjnej oraz klas rachunkowych.

– Koszty likwidacji szkód – są to koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wykonywaniem czynności w zakresie:

– ustalania przyczyn i okoliczności wypadków ubezpieczeniowych,

– ustalania wysokości szkód i rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>