Polecenie przelewu – rozwinięcie

W treści polecenia przelewu zleceniodawca poleca, aby Elementy polecenia oddział banku obciążył jego rachunek bankowy określoną przelewu kwotą i uznał rachunek wskazanego wierzyciela, wymienia więc nazwę oraz numer rachunku bankowego odbiorcy,

a także podaje skróconą informację o regulowanym zobowiązaniu {np. honorarium, numer faktury). Dokument podpisują upoważnione osoby, podając przy tym datę. Polecenia przelewu mogą być składane bezpośrednio w banku przez pracowników przedsiębiorstwa, przesyłane pocztą lub doręczane przez wierzyciela. Przyjęte przez oddział banku polecenie przelewu powinno być zaksięgowane i wykonane w tym samym dniu, a najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego przyjęciu. Gdy zleceniodawcy zależy na pośpiechu, może dokonać przelewu telegraficznie, ale pokrywa wówczas dodatkowe koszty. Przy wykorzystaniu teletransmisji przelanie dowolnej kwoty między odległymi miejscowościami może być wykonane w tym samym dniu.

Warunkiem wykonania polecenia przelewu jest posiadanie przez zleceniodawcę (dłużnika) odpowiedniego pokrycia na rachunku bankowym. Polecenie przelewu przyjęte do realizacji mimo braku pokrycia na rachunku zleceniodawcy (dłużnika) oddział banku przechowuje w kartotece zobowiązań do czasu jego pokrycia w okresie umownie uzgodnionym. Po upływie tego okresu polecenie przelewu zostaje dłużnikowi zwrócone, a za administrowanie tymi poleceniami banki mogą pobierać opłaty. Bank może jednak odmówić przyjęcia do realizacji polecenia przelewu, które nie znajduje pokrycia na rachunku dłużnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>