Polecenie przelewu

Najczęściej stosowaną formą rozliczeń bezgotówkowych jest polecenie przelewu. Ma ono charakter uniwersalny, bo w zasadzie można nim uregulować wszystkie rodzaje zobowiązań. Z polecenia przelewu mogą korzystać wszystkie osoby prawne i fizyczne posiadające rachunek bankowy. Jest ono przydatne dla jednostek gospodarczych w rozliczeniach za dostawy towarów, świadczone usługi czy wykonane roboty, a strony zawierające takie umowy mogą wprowadzić tę formę rozliczeń jako podstawową. Używane jest w rozliczeniach z jednostkami budżetowymi, można nim regulować podatki, opłaty i dokonywać różnego rodzaju transferów. Przebieg rozliczenia ilustruje schemat 3.

W poleceniu przelewu właściciel rachunku bankowego wygaje bankowi dyspozycję, aby obciążył jego rachunek j pBfeiał określoną kwotę na wskazany rachunek beneficjenta w dowolnym !teanku. , .

Inicjatorem rozliczeń jest dłużnik, który otrzymał fakturę towarową od swego dostawcy (wierzyciela) może to być także nakaz opłacenia podatku, wezwanie do uregulowania składek itp. Dłużnik do wydania bankowi dyspozycji płatniczej używa bankowego formularza polecenia przelewu, który wypełnia w czterech egzemplarzach (A-D). Dłużnik (zleceniodawca) zatrzymuje egzemplarz D jako dowód obciążenia jego rachunku, oddział jego banku zachowuje jeden egzemplarz polecenia (A) na dowód, że dokonał przelewu w sposób żądany przez zleceniodawcę, dwa egzemplarze zostają przesłane do banku właściwego dla odbiorcy przelewy (wierzyciela): jeden z nich zachowuje bank dla księgowania na jego rachunku (B), drugi (C) wysyła do wierzyciela przy wyciągu z rachunku bankowego, jako zawiadomienie o zaksięgowaniu przelewu na jego rachunku.

Od dłużników składających jednorazowo więcej niż dwa polecenia przelewu, banki mogą domagać się sporządzenia zbiorczego polecenia przelewu podpisanego firmowo. Wówczas bank obciąża rachunek zleceniodawcy jedną sumą wynikającą ze zbiorczego zestawienia, a poszczególne polecenia przelewu kieruje do właściwych adresatów. Formularz polecenia przelewu należy wypełniać wyraźnie i bez skreśleń, stosownie do wzoru na schemacie 4.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>