Pozostałe rezerwy – pozycja F pasywów

W załączniku do bilansu popełniono błąd w oznaczeniach pozycji – pomi- ięto literę E. W pozycji F. III – „inne rezerwy” wykazuje się wszelkie inne rezerwy nie bjęte poprzednimi pozycjami.

W pozycji tej ujmuje się również fundusz prewencyjny opisany w niniej- zym opracowaniu w rozdziale I poz. 3 oraz fundusz organizacyjny.

Zakłady ubezpieczeń podejmujące działalność powinny we wniosku o ze- olenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej określić wysokość nduszu organizacyjnego przeznaczonego na utworzenie administracji zakła- u ubezpieczeń i zorganizowanie sieci przedstawicielstw (art. 30 ust. 1 pkt. 5 stawy o działalności ubezpieczeniowej).

Sposób tworzenia funduszu oraz sposób wydatkowania środków funduszu rganizacyjnego określa statut zakładu ubezpieczeń. Zgodnie z § 25 rozporządzenia w sprawie rachunkowości środki funduszu rganizacyjnego traktuje się tak jak środki innych funduszy specjalnych i prze- owuje się na odrębnym rachunku bankowym. Środki te mogą być wykorzy- ane jedynie na wyżej określone cele.

W pozycji „zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów” zakład ezpieczeń będący cedentem ujmuje zobowiązania w wysokości środków fi- nsowych otrzymanych od zakładu ubezpieczeń przyjmującego ryzyko łub po- ąconych mu na podstawie umów reasekuracji. Kwoty te nie mogą być lączo- . z innymi zobowiązaniami wobec tego zakładu ubezpieczeń, jak również mpensowane z należnościami od niego. Gwarancje gotówkowe zakładu ezpieczeń przyjmującego ryzyko i pozostające jego własnością, podlegają idencji w księgach cedenta na koncie pozabilansowym i wykazywane są sprawozdaniu finansowym w pozycji pozabilansowej „otrzymane gwarancje oręczenia”.

W pozycji H. V. 2 pasywów – „pozostałe zobowiązania” wykazuje się w in- rmacji dodatkowej również zobowiązania powstałe w związku z czynnoś- mi komisarza awaryjnego, wykonywanymi na zlecenie innych zakładów ezpieczeń.

W pozycji H. VI pasywów – „fundusze specjalne” wykazuje się wszelki fundusze dla pracowników, tworzone zarówno na mocy przepisów prawa, ja i na mocy uchwal walnego zgromadzenia, w tym zakładowy fundusz świadczę socjalnych.

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe (pozycja C pasywów), udział rease kuratora w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (pozycja D pasywów) pozostałe rezerwy (pozycja F pasywów), zobowiązania z tytułu depozytó wobec reasekuratorów (pozycja G pasywów) oraz zobowiązania z tytułu rea sekuracji (pozycja H. II pasywów) wykazuje się w informacji dodatków z wyszczególnieniem waluty, w której rezerwa lub zobowiązanie jest ustalane.

W pozycji „rozliczenia międzyokresowe kosztów” wykazuje się wartoś zarachowanych kosztów i strat, które przypadają na okres sprawozdawc lecz nie zostały jeszcze poniesione, ani nie są ujęte w zobowiązaniach.

Szczególnej uwagi wymaga ujęcie zarachowanych kosztów akwizyc oraz zarachowanych kosztów prowizji reasekuracyjnych (z tytułu reasek racji czynnej). W pozycji „ujemna wartość firmy” wykazuje się ujemną wartość firmy będ cej nadwyżką:

– wartości godziwej przyjętych aktywów netto nad ceną nabycia określ nej jednostki lub zorganizowanej jej części,

– wartości godziwej aktywów netto spółki przejętej a ceną przejęcia d wysokości nie przekraczającej wartości godziwej nabytych aktywó z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanyc na rynkach regulowanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>