POZYCJE POZABILANSOWE

– I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane

– 1. Zobowiązania udzielone

– a) finansowe

– b) gwarancyjne

– 2. Zobowiązania otrzymane

– a) finansowe

– b) gwarancyjne

– II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży

– III. Pozostałe

Rachunek zysków i strat, w którym zgodnie z ustawą1“7 wykazuje się oddzielne przychody, koszty, zyski i straty nadzwyczajne oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy, w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 2 do ustawy, m Tamże, art. 47.

– I. Przychody z tytułu odsetek

– 1. Od sektora finansowego

– 2. Od sektora niefinansowego

– 3. Od sektora budżetowego

– 4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu

– II. Koszty odsetek

– 1. Od sektora finansowego

– 2. Od sektora niefinansowego

– 3. Od sektora budżetowego

– III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)

– IV. Przychody z tytułu prowizji

– V. Koszty prowizji

– VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)

– VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu

– 1. Od jednostek zależnych

– 2. Od jednostek współzależnych

– 3. Od jednostek stowarzyszonych

– 4. Od pozostałych jednostek

– VIII. Wynik operacji finansowych

– 1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi

– 2. Pozostałych

– IX. Wynik z pozycji wymiany

– X. Wynik działalności bankowej

– XI. Pozostałe przychody operacyjne

– XII. Pozostałe koszty operacyjne

– XIII. Koszty działania banku

– 1. Wynagrodzenia

– 2. Ubezpieczenia i inne świadczenia

– 3. Inne

– XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

– 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe

– 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

– XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości

– 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe

– 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

– XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)

– XVIII. Wynik działalności operacyjnej

– XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych

– 1. Zyski nadzwyczajne

– 2. Straty nadzwyczajne

– XX. Zysk (strata) brutto

– XXI. Podatek dochodowy

– XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)

– XXIII. Zysk (strata) netto

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>