Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Niezależnie od powyższego dla zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w dziale I ograniczenia dotyczące możliwości lokowania aktywów stanowiących pokrycie rezerw dla umów grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie w ramach pracowniczych programów emerytalnych zawiera ustawa o pracowniczych programach emerytalnych w art. 7a.

W aktualnie opracowywanym projekcie ustawy o działalności ubezpieczeniowej w artykule określającym jakie rodzaje aktywów stanowią pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zamieszczono dodatkowo zapis o:

– papierach wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska,

– należnościach od reasekuratorów, obejmujących udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych,

– zniesieniu ograniczenia okresu trzymiesięcznego należności od ubezpieczających i należności od pośredników ubezpieczeniowych wynikające z zawartych umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji.

Szczegółowe rozliczenie wyżej wymienionych tytułów i ograniczeń procentowych zawierają sprawozdania przedkładane do nadzoru ubezpieczeniowego w części „Wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych”, w tym:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>