Przychody z lokat – pozycja II technicznego rachunku na życie

W pozycji tej wykazuje się zrealizowane przychody z lokat w podziale na tytuły wykazane w pozycji z tym, że w pozycji II. 4 „wynik dodatni z rewaloryzacji lokat” technicznego rachunku ubezpieczeń na życie oraz ogólnego rachunku zysków i strat ujmuje się przychody tytułem rozwiązania wcześniej utworzonych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości lokat wycenianych według wartości nabycia pomniejszonej o trwałą utratę wartości.

W pozycji III „niezrealizowane zyski z lokat” technicznego rachunku ubezpieczeń na życie oraz ogólnego rachunku zysków i strat ujmuje się w szczególności:

– a) zarachowane przychody z lokat, które nie są jeszcze wymagalne,

– b) dodatnią różnicę pomiędzy wartością bieżącą a wartością nabycia (kosztem wytworzenia) lokat, z wyjątkiem dodatniej różnicy z rewaloryzacji lokat ujmowanej w kapitale własnym.

Zakres kosztów działalności lokacyjnej został opisany w rozdziale I (podrozdz. 1.2).

W pozycji IX. 3 technicznego rachunku ubezpieczeń na życie oraz w pozycji V. 3 ogólnego rachunku zysków i strat „wynik ujemny z rewaloryzacji lokat” ujmuje się wartość utworzonej w okresie sprawozdawczym rezerwy na trwałą utratę wartości z tytułu lokat wycenianych według wartości nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W pozycji X technicznego rachunku ubezpieczeń na życie oraz w pozycji VI ogólnego rachunku zysków i strat „nie zrealizowane straty na lokatach” ujmuje się w szczególności ujemną różnicę pomiędzy wartością bieżącą a wartością nabycia (kosztem wytworzenia) lokat, z wyjątkiem ujemnej różnicy z rewaloryzacji lokat ujmowanej w kapitale własnym.

Pozostałe przychody operacyjne – pozycja VIII ogólnego rachunku zysków i strat

– W pozycji tej wykazuje się w szczególności:

– 1) przychody finansowe,

– 2) przychody z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego,

– 3) przychody z tytułu prowadzenia działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych działalność ta może być prowadzona zgodnie z art. la, ust. 3, pkt. 10 ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz art. 93, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934),

– 4) pozostałe przychody operacyjne, obejmujące przychody nie związane bezpośrednio z działalnością ubezpieczeniowo – reasekuracyjną, w szczególności przychody z tytułu sprzedaży własnych środków trwałych, odpisania zobowiązań przedawnionych, rozwiązania rezerw na zobowiązania, odpisania oraz otrzymania odszkodowań i odsetek z działalności poza – ubezpieczeniowej i darowizn.

– Pozostałe koszty operacyjne – pozycja IX ogólnego rachunku zysków i strat

– W pozycji tej wykazuje się w szczególności:

– 1) koszty finansowe,

– 2) koszty związane z pełnieniem czynności komisarza awaryjnego,

– 3) koszty związane z prowadzeniem działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,

– 4) pozostałe koszty operacyjne, obejmujące koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością zakładu ubezpieczeń, a w szczególności koszty spowodowane likwidacją środków trwałych, odpisaniem nakładów które nie dały zamierzonego efektu gospodarczego, likwidacją wartości niematerialnych i prawnych, odpisaniem przedawnionych lub umorzonych należności pozaubezpieczeniowych, zapłatą kar, grzywien i odsetek dla budżetu oraz przekazaniem darowizn.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>