Rachunkowość banków

Banki są ważnymi podmiotami w każdej gospodarce, ze względu na aktywne uczestnictwo w pośrednictwie między jednostkami potrzebującymi środków do prowadzenia działalności i tymi, którzy lokują wolne środki. Poza tym banki świadczą usługi finansowe, przeprowadzają rozliczenia pieniężne swoich klientów oraz inwestują w papiery wartościowe. Wszystkie te czynności są wykonywane aby osiągnąć zysk dla właścicieli. Realizacja tego celu wymaga jednak zapewnienia bezpieczeństwa zdeponowanym środkom oraz właściwej oceny ryzyka przy wykonywaniu działalności kredytowej i każdej innej działalności.

Działalność banku znajduje swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych. To z nich można uzyskać informacje o przebiegu poszczególnych zdarzeń gospodarczych przeprowadzić analizę, sformułować opinie i podjąć decyzje.

Bank jako jednostka działająca na podstawie właściwych ustaw jest zobowiązana do prowadzenia rachunkowości zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości i wydanymi w oparciu o nią przepisami szczególnymi. Obowiązujące od 1 stycznia 2002 roku regulacje wprowadziły zmiany w dotychczasowych zasadach prowadzenia ksiąg, wycenie składników majątku i zobowiązań, zasadach sporządzania sprawozdań finansowych i ich konsolidacji. Zagadnienia te zostaną więc przedstawione w kolejnych rozdziałach.

W rozdziale pierwszym przedstawiono prawne podstawy działania banku, czynności jakie mogą wykonywać banki spółki akcyjne, banki państwowe oraz banki spółdzielcze, a także zasady obowiązujące przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych banku, dokumenty będące podstawą ujmowania operacji gospodarczych, zasady inwentaryzacji oraz zmiany w planie kont banku.

W rozdziale drugim dokonano klasyfikacji aktywów i pasywów, zdefiniowano nowe kategorie składników zaliczanych do aktywów i zobowiązań oraz omówiono ogólne zasady wyceny, a także wycenę poszczególnych aktywów finansowych i zobowiązań finansowych oraz innych składników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>