Raporty półroczne i roczne – kontynuacja

Ponadto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wprowadzono wymóg przedstawiania informacji w zakresie sprawozdawczości według schematów branżowych i geograficznych, który wchodzi w życie począwszy od I półrocza roku obrotowego 2003. Wymóg ten jest opracowany w oparciu o MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”, W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy określić rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wykazać, który podział segmentu (branżowy czy geograficzny) stanowi podział podstawowy, a który uzupełniający.

Ponadto należy opisać zasady (politykę) rachunkowości przyjęte w stosunku do sprawozdawczości dotyczącej segmentów, a w szczególności odnoszące się do: sposobu wydzielania segmentów, przypisywania im wyceny przychodów, kosztów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu przypisywania segmentom i wyceny aktywów i pasywów oraz metody ustalania cen transferowych.

W sprawozdaniu z działalności – począwszy od sprawozdań za okresy roku obrotowego 2002 – zniesiono obowiązek „podwójnego” przedstawiania informacji o wynagrodzeniach i pożyczkach osób zarządzających i nadzorujących emitenta informację tę zamieszcza się obecnie w „dodatkowych informacjach i objaśnieniach”.

Z rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych ( § 62 ust, 1, pkt. 3 ) wynika obowiązek przekazywania łącznie z raportem półrocznym raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego.

W skład raportu rocznego przekazywanego do KPW i G wchodzi (§ 64, ust. 1, pkt, 4) opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym sprawozdaniu finansowym, zawierająca w odniesieniu do sprawozdania z działalności emitenta opinię, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają przepisy rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym, oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego. Powyższe wymagania dotyczą również sprawozdań skonsolidowanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>