Reformy bankowości część 2

Podmioty gospodarcze przeprowadzają rozliczenia pieniężne dotyczące różnych transakcji, zaciągają kredyty, deponują lokaty terminowe, gromadzą fundusze o różnym przeznaczeniu i w związku z tym mają z reguły więcej niż jeden rachunek bankowy. Rachunki bankowe mają różny charakter ze względu na ich przeznaczenie i treść ekonomiczną ewidencjonowanych na nich operacji. Zgodnie z polskim prawem bankowym9, w celu przechowywania środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą klientów banku, otwierają one trzy podstawowe rodzaje rachunków bankowych:

– bieżące,

– pomocnicze,

– lokat terminowych.

Ponadto jednostki gospodarcze mogą posiadać inne rachunki bankowe (np. dla zaciąganych kredytów) osoby fizyczne mogą posiadać rachunki osobiste {zob. rozdz. 8) itp. Zasady dotyczące funkcjonowania różnych rachunków zawierają odpowiednie regulaminy bankowe (zob. s. 19).

Na rachunkach bieżących jednostek gospodarczych koncentrują się operacje rozliczeniowe związane z prowadzoną przez dany podmiot działalnością. Wpływają na nie należności od odbiorców za sprzedawane towary i świadczone usługi oraz pokrywane są zobowiązania wobec dostawców, podatki, opłaty itp. Z tych rachunków podejmowane są środki na wypłatę wynagrodzeń. Umowa rachunku bankowego może przewidywać wyodrębnienie na rachunku bieżącym środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>