Rejestry funduszy

Niezależnie od ww. wymagań należy zwrócić uwagę na fakt stworzenia właściwych rejestrów umożliwiających rozliczenia z tytułu podatku VAT.

Wszystkie dotychczasowe interpretacje Ministerstwa Finansów wskazują na obowiązek rozliczenia tego podatku od sprzedaży rzeczy pochodzących z odzysku.

Zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w grupie 3 ubezpieczeń na życie – ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym – prowadzi rejestry funduszy odrębnie dla każdego ubezpieczeniowego funduszu inwestycyjnego.

Rejestry prowadzi się w sposób umożliwiający co najmniej ustalenie dla każdego funduszu:

– 1) wartości składek otrzymanych przez zakład ubezpieczeń i przeznaczonych na fundusz (przed potrąceniem opłat) oraz wartości przychodów z lokat – w ramach przychodów funduszu,

– 2) wartości opłat potrącanych ze składek wymienionych w pkt 1), wartości opłat potrącanych ze środków funduszu, wartości kosztów zarządzania lokatami funduszu – w ramach kosztów funduszu,

– 3) szczegółowej struktury lokat – w ramach aktywów i zobowiązań obciążających fundusz,

– 4) wartości aktywów zakładu ubezpieczeń przeznaczonych na zwiększenie ubezpieczeniowego funduszu inwestycyjnego w przypadku, gdy gwarantowana stopa zwrotu z lokat funduszu jest wyższa od faktycznie osiągniętej przez zakład ubezpieczeń w okresie sprawozdawczym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>