Rodzaje opinii wydawanych przez biegłych rewidentów

Działalność ubezpieczeniowa może być prowadzona wyłącznie za zezwoleniem ministerstwa właściwego do spraw instytucji finansowych przez zakład ubezpieczeń i reasekuracji albo zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji.

Zgodnie z art. 90j ustawy o działalności ubezpieczeniowej jeżeli ktoś prowadząc działalność gospodarczą, nie będąc zakładem ubezpieczeń lub brokerem, używa w nazwie zakładu albo do określenia działalności lub w reklamie wyrazów wskazujących na działalność ubezpieczeniową lub brokerską w zakresie ubezpieczeń, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zakłady ubezpieczeń podlegają również regulacjom ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń jednostkowe i skonsolidowane podlegają corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Celem realizacji wymogów ustawy o rachunkowości biegły rewident wydaje opinię w zakresie określonym w art. 65.

Opinie te przedstawiane są akcjonariuszom i nadzorowi ubezpieczeniowemu. Jeżeli zakład ubezpieczeń jest emitentem dopuszczonym do obrotu publicznego, to powinien uzyskać:

– opinię z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego,

– opinię z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

– opinie z badania rocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego.

W opiniach przedstawianych KPW i G winno być zawarte stwierdzenie, czy informacje uwzględniają przepisy rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.

W praktyce mogą wystąpić sytuacje, że zakład ubezpieczeń, niezależnie od publikacji sprawozdania w Monitorze B, dla celów informacyjno-marketin- gowych przygotowuje wydawnictwo „raport roczny”, często również w wersji obcojęzycznej. W raportach tych sprawozdanie roczne podlega znacznym ograniczeniom informacyjnym. Biegły rewident, którego opinia jest publikowana w raporcie powinien ustalić, aby ostateczna wersja raportu w części finansowej została mu przedłożona do wglądu przed końcowym drukiem, celem sprawdzenia, czy dokonane skróty nie spowodowały zmiany rzetelnego przedstawienia wszystkich istotnych dla oceny jednostki informacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>