Skutek niespłacenia kredytu

Bank przyznał przedsiębiorstwu kredyt w wysokości 650 min zł kwota ta jest równocześnie dopuszczalną granicą zadłużenia część kredytu w wysokości 200 min zł ma być spłacona w określonym terminie. Na kontach zaksięgowano następujące operacje:

– 1) zapłacono dostawcy za otrzymane materiały (polecenie przelewu) 600 min zł

– 2) wpłynęły należności od odbiorcy w wysokości 160 min zł kredyt wynosi 440 min zł (600 – 160)

– 3) podjęto czekiem na płace 160 min zł kredyt wynosi 600 min zł (440 + 160)

– 4) upłynął termin spłaty części kredytu, w związku z czym dopuszczalna granica zadłużenia uległa zmniejszeniu do 450 min zł (650 – 200) ponieważ faktycznie wykorzystany kredyt jest wyższy, należy przeksięgować 150 min zł na rachunek kredytu przeterminowanego kredyt wyniesie wówczas 450 min zł, zgodnie z ustaloną granicą

– 5) i 6) na rachunek wpłynęło 180 min zł, co umożliwiło spłatę zadłużenia przeterminowanego w wysokości 150 min zł.

Jak wynika z przykładu, niespłacenie kredytu wywołuje przeksięgowanie zadłużenia na rachunek kredytu (zadłużenia) przeterminowanego, który jest wysoko oprocentowany. Jeśli bieżące wpływy nie zapewniają spłaty kredytu przeterminowanego, bank może postawić zadłużenie przedsiębiorstwa w stan natychmiastowej wymagalności. Z tym dniem księguje on łączną kwotę zadłużenia przedsiębiorstwa i odsetek na odrębnym koncie dla należności natychmiast wymagalnych, a wszczynając postępowanie egzekucyjne kieruje sprawę do komornika. W tym celu sporządzany jest wyciąg z księgi banku, w którym podaje się kwotę windyko- wanej należności oraz stopę procentową od kredytu (zadłużenia) przeterminowanego. W bankach państwowych i innych powołanych przed 1 lutego 1989 r. wyciągi ich ksiąg mają moc tytułów egzekucyjnych, więc są przekazywane wprost do komornika przy wniosku o wszczęcie egzekucji. Obecnie uprawnienia te są rozszerzone na inne banki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>