SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

Zakład ubezpieczeń będący jednostką dominującą, mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z § 50 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości sprawozdanie skonsolidowane zakładu ubezpieczeń składa się z:

– 1) skonsolidowanego bilansu oraz pozycji pozabilansowych (z wyłączeniem informacji o środkach własnych, marginesie wypłacalności oraz pokryciu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych odpowiednimi aktywami),

– 2) skonsolidowanego technicznego rachunku ubezpieczeń,

– 3) skonsolidowanego ogólnego rachunku zysków i strat,

– 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych,

– 5) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

– 6) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do rocznego sprawozdania skonsolidowanego dołącza się sprawozdanie z działalności obejmujące istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej grupy, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

– zdarzeniach istotnie wpływających na działalność grupy, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu do dnia zatwierdzenia sprawozdania,

– przewidywanym rozwoju grupy,

– aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.

Wzór sprawozdania skonsolidowanego

Jeżeli jednostka dominująca i jednostki od niej zależne i współzależne prowadzą działalności w obu działach ubezpieczeń w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządza się odrębnie techniczny rachunek ubezpieczeń na życie oraz techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Wzór sprawozdania skonsolidowanego tworzy odpowiednio wzór sprawozdania finansowego określony w załączniku nr 3 do ustawy o rachunkowości, z następującymi zastrzeżeniami:

– 1) w sprawozdaniu finansowym, w bilansie, wyodrębnia się dodatkowe pozycje:

– w aktywach – „wartość firmy jednostek powiązanych”,

– w pasywach odpowiednio – „ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych”, „kapitał własny mniejszości”,

– w pozycji A pasywów „kapitał własny” odpowiednio – „różnice kursowe z przeliczenia”, „odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)”,

– 2) w technicznym rachunku wyników wyodrębnia się odpowiednio – przychody i koszty jednostek podporządkowanych, a w pozycji wynik techniczny odpowiednio „wynik techniczny jednostek podporządkowanych”,

– 3) w ogólnym rachunku wyników odpowiednio – przychody i koszty jednostek podporządkowanych, zaś w pozycji zysk / strata netto „zysk / strata” oraz wyodrębnia się dodatkowo pozycje „odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych” oraz „odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych”, „zysk / strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” oraz „zysk / strata udziałowców (akcjonariuszy) mniejszościowych”,

– 4) w zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale własnym odpowiednio pozycje „różnice kursowe z przeliczenia” oraz „odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>