Sprawozdanie finansowe

Banki, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki (odziały, filie) sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, sporządzają łączne sprawozdanie finansowe banku, w którym eliminacji podlegają1“:

– 1) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze,

– 2) przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałami lub między oddziałami,

– 3) wynik finansowy z operacji dokonywanych wewnątrz jednostki, zawarty w aktywach jednostki lub jej oddziałów,

– 4) aktywa oraz fundusze wydzielone.

Jeżeli banki posiadają oddziały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sporządzające tam sprawozdania finansowe, to włączają odpowiednie dane wynikające z tych sprawozdań finansowych wyrażone w walucie obcej, przeliczając na złote:

– 1) dane wynikające z bilansu według obowiązującego na dzień bilansowy kursu średniego, ustalonego przez NBP dla danej waluty,

– 2) dane wynikające z rachunku zysków i strat według kursu będącego średnią arytmetyczną kursów średnich na dzień kończący każdy miesiąc w danym roku obrotowym, ustalonych przez NBP dla danej waluty.

Powstałe na skutek tych przeliczeń różnice kursowe wykazuje się w łącznym sprawozdaniu w pozycji „Różnice kursowe z przeliczenia” jako składnik kapitału z aktualizacji wyceny.

– 1) sporządzone w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawione właściwym organom banku,

– 2) zbadane, wyłącznie przez biegłych rewidentów, spełniających kryteria i warunki kwalifikacyjne określone ustawą,

– 3) zatwierdzone przez uprawniony do tego organ banku w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego (może to nastąpić dopiero po zweryfikowaniu),

– 4) złożone organowi rejestracyjnemu oraz do ogłoszenia w Monitorze Polskim B lub Monitorze Spółdzielczym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>