Szczególne zasady rachunkowości w zakresie lokat

Na dzień bilansowy sporządza się, oprócz wykazów omówionych powyżej, wykaz szkód, z tytułu których zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty części lub całości odszkodowania, a wierzyciel wystąpił na drogę postępowania sądowego. Powyższy wykaz obejmuje dla każdej szkody oddzielnie: numer rejestracji szkody, datę zgłoszenia szkody, datę zaistnienia szkody, wartość spornej kwoty roszczenia, koszty procesu sądowego, zaś łącznie dla szkód, z tytułu których zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty części lub całości odszkodowania – wartość rezerwy na sprawy sporne, z tytułu szkód zgłoszonych.

– Szczególne zasady rachunkowości w zakresie lokat

– Ograniczenia działalności lokacyjnej określone ustawą o działalności ubezpieczeniowej

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej określa (w rozdziale 6) zasady lokowania środków własnych ubezpieczycieli. Na zakłady ubezpieczeń nałożono obowiązek takiego sposobu dokonywania lokat, aby uwzględniając rodzaj i strukturę prowadzonych ubezpieczeń osiągnąć jak największy stopień bezpieczeństwa i rentowności przy jednoczesnym zachowaniu płynności środków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>