Szczególne zasady tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Obowiązek tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych został nało-l żony na zakłady ubezpieczeń dyspozycją art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalno-l ści ubezpieczeniowej.

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są przeznaczone na pokrycie bieżą! cych i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpiej czenia (art. 50 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej).

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na udziale własnym (tzn. po uwzglę| dnieniu udziału reasekuratorów) zwane są funduszem ubezpieczeniowym.

Według art. 38 ust. 2 ustawy o rachunkowości rezerwy techniczno-ubezpie| czeniowe ustala się nie później niż na dzień bilansowy.

– 2.4.1. Rodzaje rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określone ustawą o działalności ubezpieczeniowej

Art, 50 ust, 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej określa, że na rezer wy techniczno-ubezpieczeniowe składają się:

– 1) rezerwa składek,

– 2) rezerwa na ryzyka niewygasłe,

– 3) rezerwa na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia, w tym rezerwa n| skapitalizowaną wartość rent,

– 4) rezerwa na wyrównanie szkodowości (ryzyka),

– 5) rezerwa w dziale ubezpieczeń na życie,

– 6) rezerwa w dziale ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne ponosi ubezpieczający,

– 7) rezerwa na premie i rabaty (bonifikaty) dla ubezpieczonych,

– 8) pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie. Zasady tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zawarte są w ro porządzeniu w sprawie zasad rachunkowości. Określone one zostały w sposć niżej podany.

– 1. Rezerwę składek tworzy się jako składkę przypisaną przypadającą na n stępne okresy sprawozdawcze, proporcjonalnie do okresu, na jaki składk została przypisana, a w przypadku umów ubezpieczenia, których ryzyk nie jest rozłożone równomiernie w czasie trwania ubezpieczenia rezer tworzy się proporcjonalnie do przewidywanego ryzyka w następnych okrJ sach sprawozdawczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>