Ustalanie wyniku finansowego

Koszty i straty oraz przychody i zyski mają wpływ na wynik finansowy banku. Składa się on zgodnie z ustawą’5 z:

– 1) wyniku z działalności operacyjnej (w tym wyniku na działalności bankowej),

– 2) wyniku na operacjach nadzwyczajnych,

– 3) obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego płatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.

– Wynik z działalności bankowej obejmuje:

– 1) wynik z tytułu odsetek, do którego zgodnie z rozporządzeniem96 zalicza się:

– a) jako przychody:

– nie otrzymane w okresie sprawozdawczym odsetki należne bankowi od należności normalnych, w tym dyskonto i odsetki skapitalizowane od należności normalnych,

– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, op. cit., § 25 ust. 2.

– odsetki, w tym dyskonto, otrzymane w poprzednich okresach, przypadające za bieżący okres sprawozdawczy,

– otrzymane w bieżącym okresie odsetki, w tym dyskonto, przypadające za bieżący okres sprawozdawczy,

– b) jako koszty – odsetki wymagalne i niewymagalne przypadające za okres sprawozdawczy od zobowiązań banku.

– Należy zwrócić uwagę, że do wyniku finansowego z tytułu odsetek nie zalicza się7:

– należnych odsetek zapadłych i niezapadłych, w tym odsetek skapitalizowanych od należności zagrożonych i należności pod obserwacją, które do czasu ich otrzymania lub odpisania stanowią rozliczenie międzyokresowe przychodów,

– odsetek otrzymanych z góry, przypadających na następne okresy sprawozdawcze,

– 2) wynik z tytułu prowizji, będący różnicą między przychodami z prowizji i opłat, a kosztami prowizji i opłat.

– 3) przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, obejmujące otrzymane korzyści (dywidendy) z tytułu posiadania tych składników,

– 4) wynik na operacjach finansowych, będący różnicą między przychodami z operacji papierami wartościowymi (czyli obrotu tymi papierami i wzrostu ich wartości), z operacji udziałami, a także pochodnymi instrumentami finansowymi, a kosztami operacji papierami wartościowymi (wydania sprzedanych papierów i spadku wartości), wydania udziałów i operacji instrumentami pochodnymi,

– 5) wynik z pozycji wymiany, czyli różnica między przychodami z operacji wymiany tj. transakcji i wzrostu wartości aktywów lub utraty wartości pasywów a kosztami wymiany.

Natomiast wynik na działalności operacyjnej obejmuje wynik na działalności bankowej skorygowany o:

– różnicę pomiędzy pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi,

– koszty działania banku,

– amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

– wynik na wartości rezerw z aktualizacji.

Ustalanie wyniku finansowego część 2

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi.

Z dotychczasowych rozważań wynika, że wynik na działalności bankowej oraz wynik na pozostałej działalności bankowej tworzą wynik na działalności operacyjnej, do którego dodaje się lub odejmuje wynik na operacjach nadzwyczajnych w celu ustalenia wyniku finansowego brutto1′. W bankach, podobnie

– 57 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, op. cit., art. 39 ust. 1.

Na wynik finansowy brutto, w jednostkach zajmujących się produkcją, handlem lub usługami, składają się trzy elementy: wynik na działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej i wynik na operacjach nadzwyczajnych. jak w innych jednostkach mających osobowość prawną, wynik finansowy brutto jest korygowany obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego, aby otrzymać wynik finansowy netto. Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się:

podatek dochodowy od osób prawnych (księgowy podatek dochodowy) powiększony o rezerwę na odroczony podatek dochodowy lub pomniejszony o ewentualny podatek do zwrotu albo umorzone decyzją organu podatkowego zobowiązanie z tytułu tego podatku,

– pozostałe obowiązkowe obciążenia, do których należą zobowiązania z tytułu wpłat z zysku banków państwowych i banków jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

W uproszczeniu rachunek zysków i strat banku przedstawia schemat 4. Schemat 4. Uproszczony rachunek zysków i strat banku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>