W ustawie o działalności ubezpieczeniowej…

Zgodnie z art. 11 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpie- zeń może prowadzić działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie spółki kcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Akcje firmy ubezpieczeniowej mogą być tylko akcjami imiennymi wymóg en nie dotyczy zakładu ubezpieczeń, którego akcje są wprowadzone do pu- Iicznego obrotu za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Zakłady ubezpieczeń realizują wszystkie wymogi Działu II „Spółka akcyjna” odeksu spółek handlowych ustawa z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94, oz. 1037) m.in. w zakresie: powstawania spółki, praw i obowiązków akcjonariu- zy, organów spółki. Jednak w stosunku do kodeksu spółek handlowych ustawa działalności ubezpieczeniowej wprowadziła szereg ograniczeń dotyczących mogów kapitałowych. Zasadnicze różnice dotyczą:) wysokości kapitału

W kodeksie spółek handlowych (art. 308) określono minimalną wartość apitalu zakładowego na poziomie 500.000 zł. W ustawie o działalności ubez- ieczeniowej zapisano (art. 1 Ib ust. 1), że kapitał akcyjny spółki nie może być iższy niż najwyższa minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego wymagane- o dla grup ubezpieczeń, w których zakład ubezpieczeń prowadzi działalność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>