Weksel gwarancyjny

Szczególnym rodzajem weksla jest weksel in blanco, który nie spełnia wyżej podanych warunków, ale ma on zazwyczaj inne przeznaczenie. Weksel in blanco może zawierać tylko niektóre elementy weksla, ale musi być co najmniej podpisany przez wystawcę i to z wyraźnym zamiarem zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Weksel in blanco może być wypełniony przez jego legalnego posiadacza, który może wpisać swoje nazwisko jako beneficjenta (remitenta). Banki często żądają dla zabezpieczenia udzielonego kredytu weksla gwarancyjnego, wystawionego zazwyczaj w formie weksla in blanco. Dla jego ważności wystarczy, aby na urzędowym formularzu wekslowym umieścił podpis kredytobiorca.

W przypadku osoby prawnej podpis pod pieczątką firmową składają osoby upoważnione do jej reprezentowania. W przypadku spółek o ograniczonej odpowiedzialności bank zazwyczaj żąda dodatkowego poręczenia osób odpowiedzialnych materialnie.

Łącznie z wekslem gwarancyjnym wystawca składa w ban ku deklarację zawierającą oświadczenie o sposobie wypełnienia weksla in blanco. Upoważnia on bank do wypełnienia weksla w przypadku zwłoki w spłacie zaciągniętego kredytu z należnymi odsetkami i prowizją. Upoważnia on także bank do wypełnienia weksla w dowolnym terminie, gdy z umowy kredytowej przysługuje mu prawo przedterminowego ściągnięcia wierzytelności (np. w przypadku utraty zdolności kredytowej przez kredytobiorcę).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>