Wpłaty na koszty działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura

Do ustalenia wysokości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w roku 2002 przyjmuje się, iż rok rozpoczął się dnia 1 kwietnia 2002 r. (§ 6 rozporządzenia).

Rzecznik Ubezpieczonych został ustanowiony na podstawie art. 90b. ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Szczegółowe zasady działania i tryb powoływania Rzecznika Ubezpieczonych określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw instytucji finansowych.

Do zadań Rzecznika Ubezpieczonych należy w szczególności reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. Działalność Rzecznika Ubezpieczonych finansowana jest głównie z wpłat zakładów ubezpieczeń.

Wpłaty ubezpieczycieli regulują przepisy przytoczone wyżej w pkt. 2, na analogicznych zasadach jak dotyczące wpłat na nadzór ubezpieczeniowy. Wysokość wpłat w 2002 r. wynosi:

– za okres do 31 marca 2002 r. – 0,0375%c

– za okres od 1 kwietnia 2002 r. – 0,0066%

Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego i ma osobowość prawną. Powstanie Polskiej Izby Ubezpieczeń nastąpiło w wyniku realizacji postanowień art. 86 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Przynależność do Polskiej Izby Ubezpieczeń jest obowiązkowa i powstaje w momencie podjęcia przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej. Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą wydania ostatecznej decyzji przez organ nadzoru o likwidacji dobrowolnej lub przymusowej zakładu ubezpieczeń albo z chwilą ogłoszenia jego upadłości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>