Zestawienie zmian w kapitale własnym

Dla sporządzania technicznych rachunków ubezpieczeń według poszczególnych grup lub klas ubezpieczeń koszty administracyjne podlegają odpowiedniemu rozliczeniu według zasad określonych w zakładowym planie kont.

Ta część sprawozdania finansowego, wprowadzona zmianą ustawy o rachunkowości, obowiązywała już w poprzednim okresie zakłady ubezpieczeń dopuszczone do publicznego obrotu, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) przekazywały raporty do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Zgodnie z art. 48b, ust. 1 ustawy o rachunkowości zakłady ubezpieczeń sporządzają rachunek przepływów pieniężnych wyłącznie metodą bezpośrednią. Zgodnie z art. 45 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości:

– w przepływach z działalności operacyjnej wykazuje się odrębnie wpływy i wydatki z działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej, odrębnie wpływy i wydatki z reasekuracji biernej oraz odrębnie wpływy i wydatki z pozostałej działalności operacyjnej,

– w przepływach z działalności lokacyjnej wykazuje się wpływy i wydatki z poszczególnych rodzajów lokat zakładu ubezpieczeń wpływy i wydatki związane z nabyciem, realizacją innych aktywów niż lokaty, ujmuje się odpowiednio we wpływach i wydatkach pozostałej działalności operacyjnej lub w przepływach z działalności finansowej,

– w przepływach z działalności finansowej ujmuje się wpływy i wydatki związane z finansowaniem działalności zakładu ubezpieczeń zarówno wewnętrznym (wpływy z emisji akcji, dopłat do kapitału) jak i zewnętrznym (kredyty, pożyczki, emisja dłużnych papierów wartościowych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>