Zlecenie płatnicze część 2

Można pominąć dane, o których mowa w punktach 5 i 6 jeśli wynikają one z techniki dokumentowania zapisów księgowych. Zlecenia płatnicze w operacjach międzybankowych mogą mieć formę papierową lub elektroniczną.

W przypadku formy papierowej do innego banku przesyłane są dwa odcinki zlecenia płatniczego. Gdyby złożone przez klienta i zaakceptowane do wymiany zlecenie nie miało wystarczającej liczby odcinków, to bank sporządza własny dowód księgowy zawierający wymienione powyżej w punktach 1-4 elementy. Dowód ten opatruje odbitką stempla dziennego, wykonuje jego kopię, którą wysyła z odcinkiem zlecenia płatniczego do innego banku. W przypadku zaś dowodów sporządzonych przy użyciu techniki komputerowej oznacza się je w sposób uzgodniony z innym bankiem, na znak autentyczności.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że Minister Finansów dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zastosowanie odpisu lub kopii dowodu księgowego111.

Natomiast zbiory zleceń sporządzone za pośrednictwem technik komputerowych mogą być podstawą księgowania wtedy gdy otrzymany zbiór uzyska trwale czytelną postać, odpowiadającą treści dowodów księgowych, możliwe jest określenie skąd pochodzą oraz kto jest odpowiedzialny za ich wprowadzenie, a bank posiada procedury zapewniające sprawdzenie poprawności przetwarzania zbioru danych oraz stwierdzenia czy zbiór jest kompletny a zapis zgodny. Poza tym wymagane jest zapewnienie ich niezmienności przez czas przechowywania dowodów księgowych (określony dla danego rodzaju dowodu w różnych aktach prawnych), a także ich ochrony w miejscu powstania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>