Zobowiązania podporządkowane część 2

– 3. W pozycji C. V pasywów – „rezerwy na wyrównanie szkodowości {ryzyka wykazuje się rezerwy na wyrównanie szkodowości mające na celu zabe pieczenie przed wahaniami wskaźnika szkodowości w przyszłych lata obrotowych.

– 4. W pozycji C. VI pasywów – „pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeni we” wykazuje się pozostałe rezerwy nie ujęte w poprzednich pozycjach.

– 5. W pozycji C. VII pasywów – „rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe d ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający” wykaz je się rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone w celu pokrycia z bowiązań wynikających z umów ubezpieczenia na życie, których warto jest określona w wartości lokat, których ryzyko ponosi ubezpieczają Inne dodatkowe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń życie, utworzone w celu pokrycia ryzyka śmierci, kosztów operacyjny oraz innych rodzajów ryzyka (takiego jak premie płatne w terminie zap dalności lub gwarantowane kwoty stanowiące ekwiwalent za zrzeczenie s przez ubezpieczonego praw wynikających z umowy ubezpieczenia) wykazywane w pozycji C. II pasywów.

.1.10. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych – pozycja D pasywów

W pozycji D pasywów wykazuje się – w wartości ujemnej – udziai rease- uratorów z tytułu reasekuracji biernej i czynnej, w poszczególnych rodzajach ezerw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>