W ramach kosztów akwizycji

– wartość kosztów akwizycji poniesionych w okresie sprawozdawczym, w tym wartość prowizji akwizycyjnych z ubezpieczeń bezpośrednich,

Więcej

W ustawie o działalności ubezpieczeniowej…

Zgodnie z art. 11 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpie- zeń może prowadzić działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie spółki kcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Więcej

Wycena lokat

Ustawa o rachunkowości do tematu lokat przez zakłady ubezpieczeń odnosi się w zapisie art. 28 ust. 9 i 10, wskazując na zróżnicowanie zasad wyceny dla zakładów prowadzących działalność ubezpieczeń na życie lub ubezpieczenia majątkowe.

Więcej

Wymagania dotyczące dokumentów źródłowych

Rejestry należy prowadzić w sposób umożliwiający ustalenie wartości nabycia jednostek uczestnictwa przydzielonych każdemu ubezpieczonemu, wartości bieżącej tychże jednostek oraz wartości jednostek, po której są one umarzane.

Więcej

Wymogi dotyczące ewidencji lokat część 2

– 2. Do aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności można zaliczyć także nabyte dłużne instrumenty finansowe z opcją sprzedaży (put) lub opcją kupna (cali), które odpowiednio dają stronom kontraktu prawo wykupu instrumentu przed upływem terminu wymagalności, pod warunkiem że jednostka – pomimo posiadania opcji sprzedaży – zamierza i może utrzymać instrument do terminu wymagalności, a w przypadku opcji kupna związanej z instrumentem kwoty otrzymane od emitenta we wcześniejszym terminie nie będą istotnie odbiegały od wartości tego instrumentu wynikającej z ksiąg rachunkowych.

Więcej

Wymogi dotyczące ewidencji lokat część 3

– 4. Jeżeli w bieżącym roku obrotowym albo w okresie dwóch poprzednich lat obrotowych aktywa finansowe uznane za utrzymywane do terminu wymagalności zostały zbyte, wydane w zamian za inne aktywa, wykonana została opcja sprzedaży lub przekwalifikowano takie aktywa do innej kategorii, to transakcję taką uznaje się za naruszającą warunki określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Od dnia wykonania takiej transakcji jednostka nie może nabywanych aktywów zaliczać do tej kategorii instrumentów finansowych przez okres pozostały do końca bieżącego roku obrotowego oraz przez dwa następne łata obrotowe. Ponadto w dniu wykonania takiej transakcji jednostka jest zobowiązana przekwalifikować wszystkie instrumenty finansowe pozostałe w tym portfelu do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu lub aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Więcej

Zalecenia przy ustalaniu środków włsnych

Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego zakładu ubezpieczeń, który ma zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie kilku grup ubezpieczeń, jest równa najwyższemu z minimalnych kapitałów gwarancyjnych określonych dla tych grup.

Więcej

Zapisy księgowe

Zapisy (dowody) księgowe powinny być podpisane przynajmniej przez jedną osobę uprawnioną do tych czynności, a pod koniec dnia – przez uprawnioną osobę kontrolującą. Dowody księgowe powinny być przechowywane w formie plików odpowiadających poszczególnym dniom. Dopuszczalne jest przechowywanie dokumentacji w postaci mikrofilmów, pod warunkiem, że będą one poświadczone uprawnionym podpisem, a technika korzystania z nich zagwarantuje dostępność do wszystkich informacji. Szczególne zasady techniczne obowiązują dla dokumentacji zawartej w komputerach bankowych. Pytania kontrolne

Więcej

ZASADY WYCENY

W oparciu o ww. przepisy zakłady ubezpieczeń powinny stosować następujące zasady wyceny:

– 1) akcje notowane na giełdzie

– akcje krótkoterminowe – według wartości godziwej, za którą przyjmuje się ostatni kurs zamknięcia w systemie notowań ciągłych lub ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego,

Więcej

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

– I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

– Korekty błędów podstawowych

– II. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach

– 1...

Więcej

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym, obejmujące informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy określo...

Więcej

Podmiotami sektora finansowego są:

– 1) w przypadku rezydenta:

– a) bank centralny czyli NBP,

– b) pozostałe monetarne instytucje finansowe czyli takie instytucje, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów i/lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż monetarne instytucje finansowe’“1 oraz udzielaniu kredytów i/lub inwestowaniu w papiery wartościowe na własny rachunek,

Więcej