Informacje o zobowiązaniach kapitałowych

– 1) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat,

Więcej

Informacje dodatkowe do bilansu w odniesieniu do kapitałów własnych

W odniesieniu do rozliczeń międzyokresowych należy przedstawić czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz przychody przyszłych okresów, jeżeli są istotne. W odniesieniu do kapitałów własnych należy wykazać w informacji dodatkowej:

Więcej

Informacja dodatkowa

II. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach ujawnieniu podlegają informacje o aktywach i pasywach, zobowiązaniach pozabilansowych, elementach rachunku zysków i start oraz informacje o zarządzaniu ryzykiem związanym z prowadzoną przez bank działalnością, w zakresie niezbędnym do lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku finansowego banku, w szczególności:

Więcej

Informacja dodatkowa w raportach kwartalnych część 2

– Ponadto doprecyzowano, iż:

– 1) informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta przedstawia się na dzień przekazania raportu kwartalnego, oraz wskazano jakie informacje na temat akcjonariuszy należy podać,

Więcej

Informacja dodatkowa o skonsolidowanym sprawozdaniu jednostek

Informacja dodatkowa dotycząca poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania jednostek powiązanych powinna zawierać:

Więcej

Informacja dodatkowa o pozycji sprawozdania grupy kapitałowej

W informacji dodatkowej dotyczącej poszczególnych pozycji sprawozdania grupy kapitałowej należy przedstawić informacje o:

Więcej

Gdzie są lokowane środki ubezpieczycieli?

– Środki ubezpieczycieli mogą być lokowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w:

– 1) papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i inne instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa,

Więcej

Forma zabezpieczenia jednostki

Niektóre banki, przyjmując czeki do inkasa, równocześnie udzielają klientom kredytu, który jest spłacany po wpłynięciu należnej kwoty od trasata. Wymaga to jednak zawarcia odpowiedniej umowy kredytowej i zazwyczaj dotyczy klientów o mocnej pozycji finansowej. Ponadto klient ponosi dodatkowe koszty w postaci odsetek od wykorzystanego kredytu. Opisany wyżej tryb postępowania jest złagodzony w stosunku do czeków osób fizycznych z ich rachunków oszczędności owo – rozliczę n i o wyc h.

Więcej

Dwa rozporządzenia z 2002 roku

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2001 r. zmieniają rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpi czeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczenio i brokerską oraz kosztów Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, te minów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczen w terminie (Dz. U. Nr 14, poz. 127), obowiązujące do 31 marca 2002 w którym określono wysokość wpłat w wysokości 0,075%,

Więcej

Dane o posiadanych papierach wartościowych

– Dane o posiadanych papierach wartościowych, z uwzględnieniem:

– 1) papierów wartościowych notowanych na giełdzie,

Więcej

Czynności bankowych, które mogą wykonywać banki spółdzielcze

– 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

Więcej

Czym jest polecenie pobrania?

Zleceniodawca może odwołać polecenie przelewu pisemną dyspozycją, jeżeli do momentu wpływu odwołania bank nie obciążył jego rachunku. Na życzenie zleceniodawcy oddział banku może potwierdzić pisemnie wykonanie polecenia przelewu. Ma to praktyczne znaczenie, gdy zleceniodawca reguluje w ten sposób opłaty na rzecz instytucji, które żądają ich natychmiastowego udokumentowania. Potwierdzone tak polecenia przelewu nie mogą być odwołane.

Więcej