Zasadnicze zmiany tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

W rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości (§ 42) uregulowane zostało zagadnienie stosowania – przy liczeniu rezerw metodami aktuarialnymi – metody Zillmera. Metoda ta może być stosowana do wszystkich tych umów ubezpieczeń na życie dla których możliwe jest wyliczenie rezerwy matematycznej przy użyciu składki netto, za wyjątkiem umów ubezpieczenia terminowego na wypadek śmierci oraz wszystkich umów ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych.

Więcej

Zasady rachunkowości banku

– Do drugiej grupy czynności bankowych zaliczane są następujące czynności:

– 1) udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich,

Więcej

Metody konsolidacji

Zgodnie z § 51 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości dane jednostki zależnej prowadzącej działalność ubezpieczeniową konsoliduje się metodą konsolidacji pełnej.

Więcej

Informacja dodatkowa w raportach kwartalnych

W raportach kwartalnych, sporządzanych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych, znacznej zmianie uległ zakres informacji dodatkowej („komentarza”), o której mowa w § 61 ust. 4. Zgodnie ze zdaniem wstępnym informacja dodatkowa przedstawia informację o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w szczególności informację o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie nowe elementy jak:

Więcej

Zadania Polskiej Izby Ubezpieczeń

– reprezentowanie zakładów ubezpieczeń wobec organów władzy i administracji państwowej oraz podejmowanie działań w celu ochrony ich interesów,

Więcej

Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel posiada lokaty dewizowe w różnych bankach, to – zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów – należy stosować kursy banku, który został wskazany jako miejsce prowadzenia podstawowego rachunku bankowego.

Więcej

ZASADY WYCENY – ROZWINIĘCIE

– 7) certyfikaty inwestycyjne długoterminowe – wartość godziwa – ostatni kurs zamknięcia w systemie notowań ciągłych lub ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego nie wyższy jednak niż średnia wartość notowań z trzech kolejnych miesięcy przed dniem bilansowym,

Więcej

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Wprowadzony do ustawy o rachunkowości nowy art. 34a – określający obowiązek ustalania na dzień bilansowy stopnia zaawansowania usługi, która jest realizowana w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, rozliczenia na wynik przychodów i kosztów proporcjonalnie do stopnia jej realizacji oraz odnoszenia na wynik finansowy jednostki przewidywanych strat – w zakładach ubezpieczeń był praktycznie realizowany przed wprowadzeniem tej regulacji.

Więcej