Zakres sprawozdawczości banku

Sprawozdawczość w banku jest usystematyzowanym zbiorem wybranych informacji odnoszących się do określonego zagadnienia. Sprawozdawczość finansowa tworzona przez rachunkowość, wynikająca z przeszłej i obecnej działalności banku odnosi się do sytuacji finansowej i wyników działalności banku.

Więcej

Wpłaty na koszty działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura

Do ustalenia wysokości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w roku 2002 przyjmuje się, iż rok rozpoczął się dnia 1 kwietnia 2002 r. (§ 6 rozporządzenia).

Więcej

Raporty półroczne i roczne – kontynuacja

Ponadto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wprowadzono wymóg przedstawiania informacji w zakresie sprawozdawczości według schematów branżowych i geograficznych, który wchodzi w życie począwszy od I półrocza roku obrotowego 2003. Wymóg ten jest opracowany w oparciu o MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”, W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy określić rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wykazać, który podział segmentu (branżowy czy geograficzny) stanowi podział podstawowy, a który uzupełniający.

Więcej

Zabezpieczenia przyjęte od pośredników ubezpieczeniowych

W pozycji „przychody przyszłych okresów” wykazuje się wartość otrzym nych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, który wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, w szczególn ści otrzymanych prowizji reasekuracyjnych (z tytułu reasekuracji biernej)

Więcej

Bezpośrednia obsługa rozliczeń pieniężnych

Wśród wszystkich banków jedynie PKO BP dysponuje rozbudowaną i działającą kompleksowo siecią terenową, zapewniającą sprawną obsługę rozliczeń. W pewnej mierze cechy te można przypisać BGŻ, ponieważ sieć banków spółdzielczych chociaż działa samodzielnie, jest połączona z nim wspólną siecią rozliczeniową. Natomiast oddziały operacyjne powstających państwowych banków kredytowych były skoncentrowane w określonych regionach. Ostatnio nastąpiła pewna poprawa sytuacji, dzięki uruchomieniu nowych oddziałów tych banków w innych regionach.

Więcej

Bilans

Bilans to element sprawozdania, w którym zgodnie z ustawą o rachunkowości107 wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego, w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 2 do ustawy o rachunkowości.

Więcej

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda bezpośrednia)

– A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

– I. Wpływy

– 1. Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej

Więcej

Klasyfikacja papierów wartościowych – ciąg dalszy

Dz.U. Nr 118, poz. 754. w okresie pozostałym do końca bieżącego roku obrotowego oraz przez 2 następne lata obrotowe z wyjątkiem przypadku, gdy sprzedaż taka nastąpiła:

Więcej

Wycena składników majątkowych w banku

– Wyceny składników majątkowych w banku dokonuje się:

– a) w momencie nabycia, powstania (czyli początkowego ujęcia),

Więcej

NOWE I ZMIENIONE DEFINICJE W RACHUNKOWOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

Zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości. Na podstawie delegacji zawartej w art. 28 ust. 10 oraz art. 81 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń.

Więcej

Kontrola poprawności rozliczenia zmian

Jeżeli zakład przyjął nowe zasady rachunkowości w odniesieniu do już posiadanych aktywów (np. przyjętych w leasing finansowy środków trwałych) to skutki zmian wynikające z ich zastosowania wprowadza do ksiąg rachunkowych roku 2002, pod datą 1.01.2002, jako pierwszą operację tego roku.

Więcej

Rodzaje opinii wydawanych przez biegłych rewidentów

Działalność ubezpieczeniowa może być prowadzona wyłącznie za zezwoleniem ministerstwa właściwego do spraw instytucji finansowych przez zakład ubezpieczeń i reasekuracji albo zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji.

Więcej