Limity zaangażowania – kontynuacja

– Wyjaśnienia wymagają więc pojęcia:

– Kapitał krótkoterminowy (dodatkowe pozycje bilansu banku) to suma:

– zysku rynkowego na wszystkich pozycjach pierwotnych wynikających z operacji zaliczonych do portfela handlowego, zrealizowanego w bieżącym okresie sprawozdawczym, pomniejszonego o znane obciążenia np. dywidendy,

Więcej

Księgi rachunkowe banku – ciąg dalszy

Księgi pomocnicze są elementem ksiąg uszczegółowiającym i uzupełniającym zapisy dokonane na kontach księgi głównej. Oznacza to, iż obowiązuje w nich ujęcie zdarzeń w porządku systematycznym. Zapisy w nich dokonane muszą być uzgodnione z saldami i zapisami na kontach księgi głównej, bez względu na to czy będą one w postaci wyodrębnionego systemu ksiąg, zbiorów kont czy komputerowych zbiorów danych. Księgi pomocnicze prowadzone są w bankach dla operacji kredytowych, depozytowych, papierami wartościowymi oraz operacji pozabilansowych, ale tak jak w innych jednostkach dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków z pracownikami, kosztów i przychodów.

Więcej

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH

– I. Składki (1-2-3+4)

– 1. Składki przypisane brutto

– 2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej

– 3...

Więcej

Skuteczność zabezpieczenia

Skuteczność zabezpieczenia ocenia się poprzez porównywanie zmiany wartości instrumentu zabezpieczającego lub przepływów środków pieniężnych z niego wynikających, ze zmianą wartości pozycji zabezpieczanej lub przepływów środków pieniężnych z niej wynikających.

Więcej

Koszty działalności ubezpieczeniowej

Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw pozycja VI technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osob wych oraz pozycja VII technicznego rachunku ubezpieczeń życiowyc

Więcej

Podstawowe definicje występujące w rachunkowości ubezpieczycieli

W ww. dyrektywie, jako wyjątek od zasad, w formie załącznika określono przepisy odnoszące się do towarzystwa Lloyd’s, ze względu na specyfikę działalności tego towarzystwa.

Więcej

Rejestr zawartych umów reasekuracji

Rejestr umów koasekuracyjnych powinien zawierać dodatkowo dane identyfikujące koasekuratora wiodącego.

– 2.1.2. Rejestr zawartych umów reasekuracji

Więcej

Podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych część 2

– Podsektor ten obejmuje:

– urzędy powiatowe, gminne,

– sejmiki samorządowe,

Więcej

Przychody z lokat – pozycja II technicznego rachunku na życie

W pozycji tej wykazuje się zrealizowane przychody z lokat w podziale na tytuły wykazane w pozycji z tym, że w pozycji II. 4 „wynik dodatni z rewaloryzacji lokat” technicznego rachunku ubezpieczeń na życie oraz ogólnego rachunku zysków i strat ujmuje się przychody tytułem rozwiązania wcześniej utworzonych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości lokat wycenianych według wartości nabycia pomniejszonej o trwałą utratę wartości.

Więcej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – kontynuacja

W praktyce częściej stosowanym (w systemach informatycznych) jest rozwiązanie drugie,

– 7) sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych. Powyższe szczegółowe wymagania, a także ogólne wymagania wynikające z ustawy o rachunkowości32 są podstawą do określenia polityki rachunkowości banku, za którą odpowiedzialny jest zarząd33.

Więcej

Klasyfikacja papierów wartościowych

Papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy z 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi są79:

Więcej

Inne podatki i opłaty

Zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do wnoszenia wszystkich obowiązujących powszechnie podatków i opłat. Szczególnego przypomnienia wymaga podatek od czynności cywilno-prawnych wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r., obowiązujący od 1 stycznia 2001 r. Podatek ten zastąpił poprzednio obowiązującą opłatę skarbową.

Więcej