Aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

– Wspomniane w tytule aktywa nie mogą przekraczać:

– 1) 40% wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku regulowanym i jednostkach uczestnictwa lub certyfikatach inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych,

Więcej

Działalność kredytowa stanowi istotny element sumy bilansowej banku

Równie ważnym elementem bilansu banku są papiery wartościowe, które znalazły swoje odzwierciedlenie w rozdziale czwartym. W nim zaprezentowano klasyfikację i ewidencję wybranych rodzajów papierów wartościowych.

Więcej

Sprawozdawczość banku

– 10. informacje o stanie aktywów do zbycia, zawierające stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem podziału na poszczególne składniki majątku,

Więcej

BILANS ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

– Aktywa

– A. Wartości niematerialne i prawne

– 1. Wartość firmy

– 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych

Więcej

Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Niezależnie od powyższego dla zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w dziale I ograniczenia dotyczące możliwości lokowania aktywów stanowiących pokrycie rezerw dla umów grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie w ramach pracowniczych programów emerytalnych zawiera ustawa o pracowniczych programach emerytalnych w art. 7a.

Więcej

Należne wpłaty na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny został utworzony na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma osobowość prawną. Do zadań tego Funduszu należy głównie wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów i odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, w przypadkach określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej w art. 51 ust. 2,3,4 i 6.

Więcej

Zasady tworzenia rezerw

Na ekspozycje kredytowe tworzone są w ciężar kosztów rezerwy celowe. Podstawą naliczenia rezerwy celowej jest nieopłacona kwota należności głównej (pożyczonego kapitału) lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego. Może być ona jednak pomniejszona o wartość zabezpieczeń prawnych7 ustanowionych dla danej należności, z wyjątkiem należności normalnych od osób prywatnych z tytułu udzielonych im kredytów i pożyczek konsumpcyjnych. Na tak ustaloną wartość należności lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego tworzone są rezerwy:

Więcej

Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości część 3

Jeżeli wyceniane papiery wartościowe nie spełniają ww. warunków, ale spełniają je inne papiery wartościowe tożsame w prawach z wycenianymi papierami wartościowymi, to wyceniane papiery wartościowe mogą być I traktowane tak, jakby byiy papierami wartościowymi spełniającymi te[ warunki.

Więcej

Wymogi ustawy o działalności ubezpieczeniowej

W przypadku nabycia przez zakład ubezpieczeń dłużnych papierów wartościowych z naliczonymi odsetkami wartość ustaloną w stosunku do ich wartości nominalnej i wartości skumulowanych odsetek ujmuje się odrębnie. Ponadto, ze względu na:

Więcej

ZASADY RACHUNKOWOŚCI BANKU

Działalność wykonywana przez bank podlega regulacjom o różnym charakterze. Najważniejszymi aktami prawnymi są:

– 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe1,

Więcej

Informacje dodatkowe do technicznego rachunku ubezpieczeń

W odniesieniu do ubezpieczeń na życie wartość składek przypisanych brutto w okresie sprawozdawczym w podziale na ubezpieczenia bezpośrednie i pośrednie, ze wskazaniem:

Więcej

Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń polega na symetrycznym ujmowaniu wpływu zmian wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej na wynik finansowy. Stosowanie jej polega na równoważeniu wyników uzyskiwanych na skutek zmian wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej lub zmian przepływów środków pieniężnych wynikających z instrumentu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej.

Więcej