Klasyfikacja należności

Należności banku są to kwoty z tytułu złożonych lokat, udzielonych kredytów, pożyczek, skupionych wierzytelności bądź zrealizowanych gwarancji i poręczeń. Poza nimi mogą wystąpić jeszcze należności z tytułu pożyczek podporządkowanych tzn. takich, z tytułu których bank przekazał środki innym jednostkom na okres dłuższy niż 5 lat i zgodnie z zawartą umową nie może ich wycofać wcześniej, a w przypadku upadłości lub likwidacji jednostki może odzyskać je dopiero po zaspokojeniu innych wierzycieli, czyli w ostatniej kolejności.

Więcej

Zakres sprawozdawczości banku część 2

Informacje finansowe banki i oddziały banków zagranicznych sporządzają za następujące okresy sprawozdawcze, którymi są:

Więcej

Zasady tworzenia rezerw – dalszy opis

Wartość odpisu na tę rezerwę nie może być wyższa od kwoty odpisu, dokonanego w danym roku z zysku za rok poprzednim, na fundusz ogólnego ryzyka. Część kwoty tej rezerwy może być uwzględniona przy tworzeniu rezerw celowych na należności normalne i pod obserwacją.

Więcej

Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości

Paragraf 2 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości przewiduje następujące klasy rachunkowe – w przypadku:

Więcej

Kryterium podmiotowe klasyfikacji kosztów i przychodów

– Kryterium podmiotowe klasyfikacji kosztów i przychodów wyodrębnia operacje z:

– a) podmiotami finansowymi,

Więcej

Cena rynkowa

– Ceną rynkową dla:

– a) aktywów finansowych posiadanych przez bank oraz zobowiązań finansowych, które bank zamierza zaciągnąć jest zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna,

Więcej

Zobowiązania podporządkowane część 2

– 3. W pozycji C. V pasywów – „rezerwy na wyrównanie szkodowości {ryzyka wykazuje się rezerwy na wyrównanie szkodowości mające na celu zabe pieczenie przed wahaniami wskaźnika szkodowości w przyszłych lata obrotowych.

Więcej

Ograniczenia stóp technicznych

Ograniczenia stóp technicznych zostały nałożone przepisem § 39 rozpo- ądzenia w sprawie zasad rachunkowości.

Stopy techniczne stosowane przez zakład ubezpieczeń nie mogą być wyże niż 60% średniej stopy zwrotu z 10-letnich obligacji emitowanych przez karb Państwa, z ostatnich 3 lat.

Więcej

Rezerwa na wyrównanie szkodowości

– 4. Rezerwę na wyrównanie szkodowości (ryzyka) tworzy się w zakładach ubezpieczeń prowadzących ubezpieczenia majątkowe i osobowe w wysokości mającej zapewnić wyrównanie przyszłych wahań współczynnika szkodowości na udziale własnym.

Więcej

Dane o zobowiązaniach warunkowych i zabezpieczeniach

– Dane o zobowiązaniach warunkowych i zabezpieczeniach, obejmujące:

– 1) wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym wekslowych oraz innych udzielonych zobowiązań o charakterze gwarancyjnym,

Więcej

Zlecenie płatnicze

Na szersze omówienie zasługują dowody specyficzne dla banków. I tak zlecenie płatnicze powinno zawierać co najmniej:

– 1) określenie rodzaju dowodu,

Więcej

Rejestry funduszy

Niezależnie od ww. wymagań należy zwrócić uwagę na fakt stworzenia właściwych rejestrów umożliwiających rozliczenia z tytułu podatku VAT.

Więcej