Zakres sprawozdawczości banku część 2

Informacje finansowe banki i oddziały banków zagranicznych sporządzają za następujące okresy sprawozdawcze, którymi są:

– 1) dzień,

– 2) dekada,

– 3) miesiąc,

– 4) kwartał.

– Zakres, termin oraz miejsce przekazywania są następujące dla informacji:

– 1) dziennej:

– a) o przekazanych do NBP stanach dziennych wybranych składników pasywów banku (wzór PD 000),

– Uchwała nr 3/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie trybu i szczególnych zasad przekazania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 9) z późniejszymi zmianami.

– b) o stanach dziennych wybranych składników pasywów banku (PD 001),

– c) informacja uzupełniająca o stanach dziennych wybranych składników pasywów banku (PD 002 i PD 003), określone w załączniku nr 5, które przekazywane są, do końca piętnastego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, do Departamentu Operacji Krajowych (DOK),

– d) o pozycji walutowej i ryzyku walutowym (wzór POZ-1), określone w załączniku nr 14, które przekazywane są do końca drugiego dnia roboczego po upływie dziesiątego, dwudziestego i ostatniego miesiąca, którego dane dotyczą, do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (GINB),

– e) o forwardach walutowych – operacje z nierezydentami (wzór DPPK 1),

– f) o swapach walutowych – operacje z nierezydentami (wzory DPPK 2 i DPPK 3), określone w załączniku nr 16, które przekazywane są do końca drugiego dnia roboczego po upływie dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą, do Departamentu Systemu Finansowego (DSF), ale przez wybrane banki określone w pktach 1 i od 3 do 18 załącznika nr L

– 2) dekadowej:

– a) o wybranych składnikach aktywów banku (wzór F-la),

– b) o wybranych składnikach pasywów banku (wzór F-lb), określonych w załączniku nr 6, które przekazane są do końca drugiego dnia roboczego po upływie 112 dekady oraz ostatniego dnia miesiąca do Departamentu Statystyki (DS),

– c) o wybranych należnościach zagranicznych banku od nierezydentów (wzór W-l),

– d) o wybranych zobowiązaniach zagranicznych banku, wobec nierezydentów, (wzór W-2), określonych w załączniku nr 7, które przekazywane są przez banki upoważnione do wykonywania określonych czynności obrotu dewizowego i związanych z nim rozliczeń, do końca drugiego dnia roboczego po upływie 1 i 2 dekady oraz ostatniego dnia miesiąca do Departamentu Statystyki,

– 3) miesięcznej:

– a) dane ogółne o banku – formularze oznaczone symbolami: od D 0301 do D 0304,

– b) bilans banku – formularze oznaczone symbolami:

– A 0000 – AKTYWA, P 0000 – PASYWA,

– c) dane szczegółowe do bilansu banku — formularze oznaczone symbolami: od A 0100 do A 0800 – dane szczegółowe do poszczególnych pozycji aktywów bilansu banku, z dalszym rozwinięciem numerycznym, od P0100 do P0901 – dane szczegółowe do poszczególnych pozycji pasywów bilansu banku, z dalszym rozwinięciem numerycznym,

– 1 82 Sprawozdawczość banku

– d) zobowiązania pozabilansowe banku – formularze oznaczone symbolami:

– Z 0010 do Z 0041,

– e) załączniki do bilansu banku – formularze oznaczone symbolami:

– ID-001, ID 002, ID 003 – informacje dodatkowe dla potrzeb polityki pieniężnej,

– od B 0212 do B 0504 – dodatkowe informacje potrzebne do prowadzenia polityki nadzorczej,

– od FA 000 do FP 030 – bilans Krajowego Funduszu Mieszkaniowego wraz z danymi szczegółowymi,

– KA 000 do KP 020 – bilans Kasy Mieszkaniowej w banku wraz z danymi szczegółowymi,

– od HA 023 do HD 010 – banki hipoteczne, określone w załączniku nr 2, przekazują do końca 10. dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dotyczą do DS, jak również określone w załączniku nr 3 czyli:

– Raport – Dane ogólne o banku (wzór nr 1 D 0000),

– Raport – Bilans banku (wzór nr 2 – A 0000),

– Raport – Bilans banku (wzór nr 3 – P 0000),

– Raport – Dane uzupełniające (wzór nr 4 – B 0000),

– Raport – Adekwatność kapitałowa banku (wzór nr 5 – B 0001),

– Raport dla sprawozdań B 03 i B 07 (wzór nr 6 – B 3700),

– f) o oprocentowaniu kredytów w złotych (F-2),

– g) o oprocentowaniu depozytów w złotych (F-3),

– h) o oprocentowaniu kredytów w USD i EUR i depozytów w USD i EUR (F-4), określone w załączniku nr 8, przekazują do końca 2. dnia roboczego po upływie miesiąca do DS, banki określone w pktach 1-11 załącznika nr 1,

– i) o stanie lokat w złotych przyjętych i złożonych w innych bankach (F-5), określone w załączniku nr 10, przekazują do końca 2. dnia roboczego po upływie miesiąca do DS, banki określone w pktach 1-11 i 14-16 załącznika 1,

– f) o niepublicznych rezydenckich emisjach dłużnych papierów wartościowych, określone w załączniku nr 17, przekazują do końca 15. dnia roboczego po upływie miesiąca do DS, banki wymienione w pktach 1-4, 7-15 i 19-20 załącznika nr 1,

– 4) kwartalnej:

– a) listy klientów powiązanych z bankiem kapitałowo i/lub personalnie B 0701 i B 0702,

– b) rachunek zysków i strat – R 0000,

– c) dane szczegółowe do rachunku zysków i start banku – formularze od R 0011 do R 0100, określone w załączniku nr 2, przekazują do końca 10. dnia roboczego po upływie kwartału do DS,

– d) Raport – Rachunek zysków i strat banku (R 0000),

– e) dane o strukturze depozytów w wybranych walutach obcych (F-6), określone w załączniku nr 9, przekazują do końca 15. dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał do DS,

– f) dane o podmiotach gospodarczych, które:

– nie posiadają zdolności kredytowej (wzór Z-l),

– utraciły zdolność kredytową (wzór Z-2),

– odzyskały zdolność kredytową (wzór Z-3),

– wobec któiych wszczęto procesy naprawczo-likwidacyjne (wzór Z-4), określone w załączniku nr 11, przekazują do końca 15. dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał do Departamentu Statystyki (DS),

– g) dane o liczbie prowadzonych rachunków (F-7), określone załącznikiem nr 12, przekazywane do końca 15. dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, do DS,

– h) oszustwa w zakresie rozliczeń pieniężnych przeprowadzonych za pośrednictwem banków, określone w załączniku nr 13, przekazywane do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca po upływie kwartału, do Departamentu Systemu Płatniczego (DSP),

– i) dane o strukturze należności w wybranych walutach obcych oraz należności indeksowych do wybranych walut obcych (F-8), określone załącznikiem 15, przekazywane do końca 15. dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, do DS.

Natomiast banki spółdzielcze przekazują dane w zakresie określonym w załącznikach 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14 właściwemu bankowi zrzeszającemu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>