Zlecenie płatnicze

Na szersze omówienie zasługują dowody specyficzne dla banków. I tak zlecenie płatnicze powinno zawierać co najmniej:

– 1) określenie rodzaju dowodu,

– 2) określenie stron dokonujących operacji gospodarczej, w przypadku zlecenia płatniczego:

– a) uznaniowego – numer rachunku bankowego10 dłużnika lub jego nazwę oraz numer rachunku bankowego wierzyciela,

– b) obciążeniowego – numer rachunku bankowego dłużnika oraz numer rachunku bankowego wierzyciela lub jego nazwę,

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, op. cit., art. 21 ust. 1.

” Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, op. cit., § 9 ust. 2.

Numer rachunku bankowego (NRB) używany w rozliczeniach krajowych składający się z określonej liczby znaków. Zgodnie z zarządzeniem Nr 5/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 6 maja 2002 r. w sprawie numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach (Dz. Urz. NBP Nr 8, poz. 26) do 1 lipca 2004 r. banki zobowiązane są dostosować rachunki klientów do standardu NRB składającego się z 26 znaków.

– 3) kwotę i opis operacji,

– 4) datę dyspozycji klienta i datę dokonania operacji,

– 5) podpis wystawcy dowodu, a w przypadku wpłat – podpis upoważnionego pracownika banku potwierdzającego wykonanie operacji,

– 6) stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych, przez wskazanie daty księgowania oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, oraz podpis osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie danych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>