Zasadnicze zmiany tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

W rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości (§ 42) uregulowane zostało zagadnienie stosowania – przy liczeniu rezerw metodami aktuarialnymi – metody Zillmera. Metoda ta może być stosowana do wszystkich tych umów ubezpieczeń na życie dla których możliwe jest wyliczenie rezerwy matematycznej przy użyciu składki netto, za wyjątkiem umów ubezpieczenia terminowego na wypadek śmierci oraz wszystkich umów ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych.

Rozliczeniu w czasie metodą Zillmera podlegają koszty bezpośrednie i pośrednie związane z pozyskaniem i zawarciem umowy ubezpieczenia oraz kosz związane z wykorzystaniem przez ubezpieczającego możliwości nieobowiązkowego podwyższenia składki w trakcie umowy ubezpieczenia.

Jeżeli statut zakładu ubezpieczeń przewiduje możliwość tworzenia innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych to w regulaminie tworzenia rezerw powinny być one wymienione, łącznie z podaniem zasad, metod i trybu ich ustalania.

– 2.4.3. Zasadnicze zmiany tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 2.4.3.1. Rezerwa składek

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli w § 7 ustalono, że „rezerwę składek tworzy się jako składkę przypisaną – pomniejszoną o koszty akwi- cji ubezpieczyciela – przypadającą na przyszłe okresy sprawozdawcze,…”. Powodowało to pośrednie rozliczanie kosztów akwizycji w czasie.

Na podstawie aktualnego rozporządzenia rezerwę składek tworzy się na azie składki bez pomniejszania jej o koszty akwizycji, co spowoduje w bieżą- m roku jej wzrost. Koszty akwizycji jako odrębna pozycja są rozliczane w cza- ie, aktywowane oraz wykazywane w bilansie w pozycji F. II.

Podkreślenia wymaga przepis § 54 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasad achunkowości zakładów ubezpieczeń, z którego wynika, że od 1 stycznia 2002 r. akłady ubezpieczeń będą ustalały wysokość rezerwy składek w dwu segmen- ach, według dwóch zasad:

„dotychczasowej” – odnoszącej się do polis wystawionych przed 1 stycznia 2002 r. w stosunku do składek przypisanych do dnia 31 grudnia 2001 r. stosuje się dotychczasowe przepisy, aż do dnia całkowitego rozwiązania rezerwy składek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>