Zasady rachunkowości banku

– Do drugiej grupy czynności bankowych zaliczane są następujące czynności:

– 1) udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich,

– 2) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,

– 3) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, także wtedy gdy wykonuje je podmiot na zlecenie banku,

– 4) terminowe operacje finansowe,

– 5) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,

– 6) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,

– 7) wykonywanie czynności obrotu dewizowego,

– 8) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,

– 9) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych.

– Do trzeciej grupy zalicza się24:

– 1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

– 2) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,

– 3) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,

– 4) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika25,

– 5) nabywanie i zbywanie nieruchomości,

– 6) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,

– 7) świadczenie usług finansowych,

– 8) wykonywanie innych czynności, jeżeli inne przepisy uprawniają do tego banki. Zakres czynności bankowych oraz teren na którym mogą je wykonywać banki spółdzielcze został określony w odrębnej ustawie“. Wynika z niej, iż

“ Tamże, art. 4 pkt 5, który określa, że pieniądz elektroniczny, to wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki:

Jest przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji, jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość, jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji, na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne. u Tamże, art. 5 ust. 2.

Składniki przejęte od dłużnika bank jest zobowiązany sprzedać w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia.

– 24 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, op. cjt. terenem działania jest powiat, w którym znajduje się siedziba banku oraz powiaty, w których w styczniu 2001 r. (tj. w momencie wejścia ustawy w życie) znajdowały się placówki wykonujące czynności bankowe, a także za zgodą banku zrzeszającego na terenie powiatów sąsiadujących.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>