Fundusze uzupełniające banku

– Natomiast fundusze uzupełniające banku obejmują:

– 1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny majątku trwałego dokonanej na podstawie odrębnych przepisów,

– 2) za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego:

– a) dodatkową kwotę odpowiedzialności członków banku spółdzielczego, w części określonej przez Komisję Nadzoru Bankowego84, nie większej niż połowa kwoty odpowiedzialności udziałowców za powstałe straty85,

– b) zobowiązania podporządkowane, rozumiane jako zobowiązania z tytułu przyjęcia przez bank – w kwocie i na zasadach ustalonych w decyzji Komisji Nadzoru Bankowego, wydanej na wniosek banku, pomniejszonej na koniec każdego roku w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy o 20% tej kwoty, z tym że w banku państwowym, banku w formie spółki akcyjnej oraz w oddziale banku zagranicznego kwota ta nie może przewyższać połowy funduszy podstawowych, zaś w banku spółdzielczym suma tej kwoty i dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków, o której mowa wyżej, nie może przewyższać połowy funduszy podstawowych banku – środków pieniężnych spełniających zgodnie z umową łącznie następujące warunki:

– 11 Uchwała Nr 8/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości i warunków zaliczania do funduszy własnych banków spółdzielczych dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków, op. cit.

K Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, op. cit., art. 10, ust. 2.

– środki pieniężne przyjęto na okres co najmniej 5 lat (okres umowy),

– środki pieniężne nie mogą być wycofane z banku przed upływem okresu umowy, chyba że Komisja Nadzoru Bankowego wyrazi na to zgodę, jeżeli współczynnik wypłacalności banku będzie na wymaganym ustawą poziomie,

– środki pieniężne podlegają zwrotowi w ostatniej kolejności w przypadku upadłości banku lub jego likwidacji,

– zwrot środków pieniężnych nie jest zabezpieczony przez bank bezpośrednio lub pośrednio,

– 3) inne pozycje bilansu banku w części, która zgodnie z odrębnymi przepisami i postanowieniami statutu banku służy wyłącznie pokryciu strat bilansowych banku, określone przez Komisję Nadzoru Bankowego87 a mianowicie do tej grupy zaliczane są:

– a) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych, pod warunkiem że:

– bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Bankowego na ich zaliczenie do funduszy uzupełniających,

– bank może dowolnie wykorzystywać je na pokrycie niezidentyfikowanego ryzyka,

– ich kwota została ustalona przez zarząd banku i zweryfikowana przez biegłych rewidentów,

– b) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty, w części opłaconej, pod warunkiem że:

– bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Bankowego na zaliczenie tych pozycji do funduszy uzupełniających.

– nie podlegają one spłacie z inicjatywy wierzyciela bez uprzedniej zgody Komisji Nadzoru Bankowego,

– umowa przyznaje bankowi możliwość odroczenia spłaty odsetek z tytułu tej pozycji,

– w razie upadłości banku lub jego likwidacji przyjęte środki będą podlegać zwrotowi w ostatniej kolejności,

– warunki emisji zapewniają możliwość pokrywania strat kwotą długu wraz z niespłaconymi odsetkami, wynikającymi z tych pozycji.

Poza funduszami podstawowymi i uzupełniającymi jako kategorię kapitału należy wymienić wynik finansowy netto roku obrotowego, będący zyskiem. Jego wartość, dla potrzeb norm i granic przewidzianych ustawą prawo bankowe nie jest brana pod uwagę, a to właśnie on może być źródłem finansowania niektórych aktywów w ciągu roku obrotowego.

“ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, op. cit., art. 128, ust. 1.

’ Uchwały Nr 6/2001 KNB z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania funduszy własnych…, op. cit., § 3.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>